جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ :25 /7/74 کلاسه پرونده : 74/1ت/310 شماره دادنامه : 641
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان تهران
تجدید نظرخواه : محمد تقی ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : صدر اله ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 289 - 20/3/74 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : دادگاه در وقت مقرر فوق الذکر تجدیدنظر استان تهران بتصدی دادرسان امضاءکننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای محمد تقی ... به طرفیت آقای صدراله ... از دادنامه شماره 289 - 20/3/74 شعبه 8 دادگاه عمومی کرج عمده اعتراض تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی این است که به مورد اجاره تعدی و تفریطی معمول نداشته به تامین دلیل شماره 73/260 -22/9/73 استناد نموده است تجدید نظر خوانده نیز در واسطه با نقدی به دو فقره تامین دلیل مورخ 15/10/72 و18/3/73 متمسک گردیده صرفنظر از اینکه طبق ماده 222 قانون آئین دادرسی مدنی تامین دلایل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی کند براینکه دلائلی که تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود که اصولا در صورت جلسه تامین دلیل هیچ مطلبی که دلالت کند بر اینکه تجدید نظرخواه از مورد اجاره استفاده مسکونی می نماید وجود ندارد و اسباب واثاثی مبنی بر اینکه از مغازه استفاده مسکونی می نماید در مغازه نبوده و معقول به نظر نمی رسد که از مغازه هم استفاده تجاری و هم استفاده مسکونی بوسیله یک خانواده به عمل می آید مضافا باینکه تجدید نظرخواه اجاره نامه هایی مبنی بر اینکه در جای دیگر سکونت داشته است ارائه نموده و درتامین دلیل مورخ د22/9/73 تصریح شده که لوله کشی هم زمان جهت سرویس دستشوئی انجام شده وبه طور کلی مطلبی که دلالت نماید مستاجر از حدود عرف تجاوزی نموده در پرونده امر مشهود نیست علهذا دادنامه بدوی مخدوش مستندا به بند 2 ماده 22 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب رای بدوی نقض به رد دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. ر
مستشاران دادگاه شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر تهران : نقیب الحسینی داود امیری

بسمه تعالی
کلاسه : 73 - 8 - 1634 دادنامه : 298 - 20/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه عمومی کرج
خواهان : صدراله ... به نشانی ...
خوانده : محمدتقی ... به نشانی ...
خواسته : تخلیه
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه فوق و جریان به شرح مندرج در آن سرانجام در وقت مقرر فوق در دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای صدراله ... به طرفیت آقای محمد ... به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط بدین توضیح که خوانده به موجب دادنامه شماره 690 - 691 - 14/5/62 صادره از شعبه 8 دادگاه کرج 2 سابق که قطعی گردیده مستاجر اینجانب شناخته شده و متصرف و متصدی یکباب مغازه از پلاک 2902/151 کرج با شغل فرش فروشی است نامبرده صرفنظر از اینکه دیناری بابت اجاره پرداخت نکرده تخلفات عدیده ای در ملک مورد اجاره انجام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره را دارد ...
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و پرونده استنادی خوانده اولا در مورد ایراد امر مختوم نظر باینکه خواهان قبل از اولین جلسه رسیدگی دادخواست قبلی خود را مسترد و قرار ابطال صادر گردیده بنابراین ایراد مذبور وجاهت قانونی نداشته و مردود اعلام می گردد.
ثانیا در مورد تخلیه با احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری بین متداعیین نظر باینکه خوانده ایراد و دفاع موثری در رد دعوی به عمل نیاورده و با توجه باینکه به موجب مندرجات صورت جلسه تامین دلیل مورخ 15/10/72 شعبه نهم دادگاه حقوقی 2 کرج نامبرده مساحتی از مغازه مورد اجاره را اختصاص به سکونت همسر و فرزندان خود داده به علاوه حسب مندرجات صورت جلسه تامین دلیل مورخ 18/3/73 شعبه هشتم دادگاه حقوقی 2 کرج و نظریه کارشناس مربوطه خوانده بدون اذن و اجازه مالک اعمالی در مورد اجاره انجام و کارشناس مربوطه نیز اعمال ارتکابی خوانده را غیر فنی و موجب بروز و ورود خساراتی به خواهان تشخیص داده است بنا علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده951 قانون مدنی و بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و رعایت ماده 27 همین قانون حکم بر تخلیه ششدانگ مغازه مورد اجاره فوق الذکر با مهلت یکماه از تاریخ قطیعت دادنامه صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای استان تهران است .
رئیس دادگاه عمومی شعبه هشتم کرج - روازی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
641
تاریخ تصویب :
1374/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :