جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


تاریخ : 2/11/73 پرونده : 66/238 دادنامه : 473
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی قزوین
نام و سمت صادرکننده رای آقای میرسعیدی دادرس دادگاه
خواهانها : 1- اشرف ... اصالتا و قیمومتا از طرف فرح ... به نشانی ... 2- زهرا ... به نشانی ... موکلین سید مرتضی حسینی به نشانی ...
خوانده : احمد ... فرزند رجب به نشانی ... موآل بهروز شجاعی به نشانی ...
خواسته : مطالبه عواید
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه اول و ثبت بکلاسه و جری تشریفات قانونی سرانجام در وقت مقرر
شعبه ها : اول دادگاه عمومی قزوین بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و پایان رسیدگی اعلام وبه شرح آنی مبادرت بصدور رای می شود.%
رای دادگاه
دعوی خواهان به طرفیت آقای احمد ... عبارت است از مطالبه مبلغ پنج میلیون چهارصدهزار ریال بابت عواید و در آمد یکباب مسافرخانه و قهوه خانه پلاکهای 3217 الی 3219و3214و3216 متصل به هم از قرار هر ماه یک میلیون و ششصد هزار ریال از 1/1/59 لغایت 31/6/66 نظر به دادنامه شماره 531 - 31/4/61 شعبه دوازده دادگاه عمومی سابق تهران و دادنامه شماره 307 - 1/5/58 شعبه هشتم دادگاه استان تهران و با توجه به دادنامه شماره 63/6 - 29/4/60 صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور و با توجه به مجموع اوراق پرونده در خصوص موضوع قبلا رسیدگی و رابطه استیجاری مورث خواهانها با خوانده دعوی و همینطور رابطه استیجاری مشارالیه با مالک قبلی احراز گردیده و در نتیجه حکم قطعی بابت اجرت المثل عین مستاجره از تاریخ 18/12/52 تا 30/5/55 صادر گردیده است و در نتیجه با قطعیت یافتن احکام مزبور ادعای خوانده مبنی بر اینکه عین سرقفلی مغازه بوی از طرف غلامحسین ... واگذار شده قابل استماع نیست به دلیل اینکه موضوع مرافعه اعتبار امر مختومه را نسبت به طرفین دارد و وضعیت جدیدی نیز به وجود نیامده تا به اعتبار وضعیت جدیدی ادعای خوانده رسیدگی شود در نتیجه دعوی اقامه شده وارد خواهانها مستحق منافع عین مستاجره می باشد و با توجه به اینکه جهت تعیین منافع سرقفلی ارجاع به کارشناس گردیده است و نظریه کارشناس واصل و به شماره 27 - 22/2/69 ثبت دفتر شعبه شده و ضمیمه پرونده گردیده است و نظریه مزبور نیز با اوضاع احوال محقق قضیه انطباق دارد و با توجه به رای شماره 555/6 - 1/9/71 شعبه ششم دیوانعالی کشور دعوی خواهانها وارد تشخیص و رای به محکومیت خوانده به پرداخت نه میلیون و نهصدهزار ریال بابت عواید سرقفلی پلاکهای مزبور در مدت فوق الذکر در حق خواهانها محکوم می گردد رای حضوری و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است و دایره اجراء توجه نماید وصول مبلغ اضافه بر پنج میلیون و چهارصد هزار ریال منوط به تودیع هزینه دادرسی است و دایره اجراء توجه نماید.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قزوین - پیروز

بسمه تعالی
تاریخ : 12/11/74 پرونده کلاسه : 74/17/320 شماره دادنامه : 361
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاءکنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : بهروز شجاعی به وکالت از احمد ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : سید مرتضی حسینی به وکالت از خانم ها : 1- اشرف ... به نشانی ... 2- زهرا ... به نشانی ... 3- فرح ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 473 - 2/11/73 شعبه اول دادگاه عمومی قزوین
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 17 ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای احمد ... نسبت به دادنامه شماره 437 - 2/11/73 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قزوین. اعتراض موجه که نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را موجب شود از جانب تجدید نظرخواه طی دادخواست تجدید نظرخواهی مطرح نشده رعایت اصول و قواعد و ترتیبات دادرسی نیز فاقد اشکال بنظر می رسد لهذا ضمن رد اعتراض و تجدید نظرخواهی رای بر تائید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است .
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
حسین نظری حسین طالبی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
473
تاریخ تصویب :
1373/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :