جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


تاریخ : 5/7/74 شماره دادنامه : 77 - 5/7/74
بتاریخ 5/7/74 در وقت مقرر دادگاه عمومی کرج شعبه 12 بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان حاضر است خواندگان نیستند نامبرده اظهار می دارد شهود دارم تقاضای استماع شهادت آنانرا دارم دادگاه به شرح جداگانه از شهود تحقیق به عمل می آورد پس از استماع شهادت شهود احد از خواندگان مرصع بیات در دادگاه حاضر خطاب به نامبرده در رد ادعای خواهان هر گونه مطلب دارید بیان نمایند.
ج : اینجانبه مرصع بیات اگر او ندارد ما نیز نداریم فرزند ما نیز بیکار می باشد ما شش میلیون بدهکاریم ایشان بارها زندان رفته است آدم عادی نیست . دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست علی ... فرزند سلیم دائر به اعسار از پرداخت دیه متعلقه در دادنامه 211 - 27/2/72 به طرفیت خانم مرصع ... و غیره با توجه به دادخواست تقدیمی و شهادت شهود و اینکه دعوی مربور از هرگونه ایراد و اشکال مصون مانده دادگاه دعوی را مقرون به صحت دانسته و اعسار ثابت لذا به استناد ماده 303 مجازات اسلامی به نامبرده دو سال مهلت داده می شود این رای قابل اعتراض است .
رئیس دادگاه عمومی کرج شعبه 12 - سید عیسی

بسمه تعالی
تاریخ : 1/9/1374 پرونده کلاسه : 74/ت5/689 شماره دادنامه :
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : 1- حمزه علی ... 2- فخرالدین ... 3- حسن ... 4- حسین ... 5- مرصع ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای علی ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظرخواهی
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد تجدید نظرخواهی آقایان حمزه علی، فخرالدین، حسن، حسین و مرصع شهرت همگی ... از دادنامه شماره 77 - 5/7/1374 شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگیهای معموله و محتویات پرونده ایراد و اشکالی به دادنامه مذکور نیست و درخواست تجدید نظر منطبق با هیچیک از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد. لذا با رد درخواست تجدید نظر رای بدوی تائید می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران - ایمانی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
77
تاریخ تصویب :
1374/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :