جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ : 20/6/74 کلاسه پرونده : 74/203/495 شماره دادنامه : - 741 - 20/6/74
مرجع رسیدگی : شعبه 203 دادگاه عمومی تهران
خواهان : خانم الهه ... به نشانی ...
خوانده : آقای محمد رضا ... به نشانی ...
ملاقات فرزند
تاریخ تقدیم دادخواست : 24/4/74
گردشکار : خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تسلیم دفتر کل نموده و تقاضای رسیدگی حکم کرده است که پرونده امر به این شعبه ارجاع و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و پس از بررسیهای لازم ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
با توجه به اینکه وقوع طلاق فقط صفت زوجت را زائل می کند و وصف مادر بودن زوجه مطلقه همچنان باقی است و انصراف زوجه از حق ملاقات فرزند مشترک در شرایط درخواست صدرو طلاق نمی تواند برای همیشه مسقط حق ملاقات یک مادر با فرزندش باشد به نظر دادگاه تقاضای خواهان پرونده خانم الهه ... موجه و منطبق با موازین قانونی است و خوانده محکوم است هر 15 روز یکبار به مدت 4 ساعت فرزند خود به نام سحر را جهت تامین ملاقات با مادرش در اختیار مشارالیها قرار دهد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست رسیدگی تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 203 دادگاه عمومی تهران - معتمدی فر

بسمه تعالی
تاریخ : 10/8/74 پرونده کلاسه : 74/521 شماره دادنامه : 799 - 10/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدید نظر خواه : آقای محمد رضا ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : خانم الهه ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 741 - 20/6/74 شعبه 203 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمد رضا ... از دادنامه شماره 741 - 20/6/74 شعبه 203 دادگاه عمومی تهران نظربه اینکه دادنامه معترض عنه (حکم به ملاقات فرزند) وفق رای وحدت رویه شماره 593 مورخه 1/9/73 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غیر قابل تجدید نظر می باشد فلذا تجدید نظرخواهی تجدیدنظر خواه محکوم به رد اعلام می گردد.
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران - احمدصاحب الزمانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
741
تاریخ تصویب :
1374/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :