جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


تاریخ : 14/5/74 پرونده کلاسه : 73/5/703 شماره دادنامه : 781 - 14/5/74
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه عمومی شهر ری
خواهان : محبعلی ... به نشانی ...
خوانده : شاهوردی ... به نشانی
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار : پس از وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص خواهان به طرفیت خوانده به خواسته افزایش اجاره بهای ماهیانه دو باب مغازه از 3000 ریال به 40000 ریال نظرباینکه مغازه مورد اجاره در اسلامشهر قرار دارد و پذیرش دعوی خواهان منوط به شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به مورد اجاره بوده و در حالیکه به موجب پاسخ استعلام واصله به شماره 1217 قانون فوق الذکر در اسلامشهر قابلیت اعمال ندارد و به موجب ماده 31 همان قانون درمانحن فیه روابط حقوقی طرفین به موجب قوانین و مقررات عمومی بوده و نتیجتا مشمول قانونی مدنی می باشد و در قانون مذکور نیز دعوی تعدیل مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است بنابراین دعوی قابلیت پذیرش نداشته و عدم استماع دعوی صادر می شود رای دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظرتهران است .
رئیس دادگاه عمومی شهرری - جمالو

بسمه تعالی
تاریخ : 24/8/74 پرونده کلاسه : 74/616 شماره دادنامه : 854 - 24/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر دادگستر استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : آقای محبت علی ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظراز دادنامه شماره 781 - 14/5/74 شعبه 5 عمومی شهر ری
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای محبعلی ... از دادنامه شماره 781 مورخه 14/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری نظربه اینکه مبلغ خواسته (مورد حکم) کمتر از یک میلیون ریال می باشد بنا به مراتب مذکور و مستندا به بند شش شق الف ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غیر قابل تجدید نظر تشخیص و تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه محکوم به رد اعلام می گردد.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدید نظر تهران - صاحب الزمانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
781
تاریخ تصویب :
1374/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :