جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 414/74 - 14/7/1374
تاریخ : 3/12/70 شماره پرونده : 69/269
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه حقوقی یک تهران
رئیس دادگاه - آقای نعمت اله میرزا صادقی
خواهان : خانم هاجر ... با وکالت آقای عطااله طهماسبی به نشانی ...
خوانده : آقای محمود ... با وکالت آقای جعفر مینوی به نشانی ...
خواسته : خلع ید از یکباب مغازه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاهها ی حقوقی یک تهران تقدیم که رسیدگی آن به این شعبه ادجاع پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه بتصدی و امضاء کننده زیر تشکیل پس از ملاحظه و مطالعه اوراق پرونده و مشاوره اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور نظریه می نماید.
نظریه دادگاه
در مورد دادخواست آقای عطااله طهماسبی به وکالت از خانم هاجر ... به طرفیت آقای محمود ... با وکالت آقای جعفر مینوی به خواسته صدور حکم خلع ید از یکباب مغازه قهوه خانه قسمتی از پلاک ثبتی 2983 بخش 5 تهران مقوم به 000/100/2 ریال به استناد فتوکپی اجاره نامه رسمی - فتوکپی پروانه کسب مرحوم یونس ... دوامی مورث خواهان فتوکپی قبوض پرداخت اجاره بها و فتوکپی قبوض نامه سازمان تامین اجتماعی و فتوکپی قبوض پرداخت مالیات و حق بیمه و انحصار وراثت و اظهارنامه مالیاتی به شرح دادخواست چون دعوای خلع ید دعوی مالک است علیه متصرف غیر ماذون یا غاصب و درما نحن فیه اولا خواهان وارث مستاجر است و نه مالک ثانیا خوانده دعوی بر حسب شرحی که خواهان به آن اقرار دارد بر حسب اذن اولیه مستاجر وارد مغازه مورد ادعا شده دعوی بنحو مطروحه قابلیت پذیرش را ندارد نظریه دادگاه بر رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد مقرر است دفتر در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه دادگاه را به طرفین دعوی ابلاغ پس از سپری شدن مهلت اعتراض ایشان پرونده به نظر برسد.
رئیس شعبه 23 دادگاه حقوقی یک تهران - میرزا صادقی

تاریخ : 2/8/74 پرونده کلاسه : /588 شماره دادنامه : 771 - 2/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : خانم هاجر ... با وکالت آقای عطااله طهماسبی به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای محمود ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 74/414 - 14/7/74
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای عطااله طهماسبی از دادنامه شماره 74/414 مورخه 14/5/74 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه معترض اعتراض خاصی که موجب فسخ دادنامه معترض عنه گردد اقامه ننموده و دادنامه معترض عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدید نظر خواسته تائید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
414
تاریخ تصویب :
1374/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :