جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ : 24/3/74 پرونده کلاسه : /202/331 شماره دادنامه : 287 - 24/3/74
مرجع رسیدگی : نسرین ... با وکالت آقای هادی دائی حق به نشانی ...
خواهان : آقای علیرضا ... به نشانی ...
خواسته : فسخ نکاح
تاریخ ثبت : 21/3/74
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص خواسته آقای هادی داعی حق به وکالت از دوشیزه نسرین ... به طرفیت آقای علیرضا ... مبنی بر فسخ نکاح و با این توضیح که به موجب سند ازدواج رسمی شماره 11092 - 6/3/72 دفتر ثبت ازدواج شماره 145 تهران با قید نداشتن همسر دیگر با زوج ازدواج نموده و سه ماه بعد از عقد و قبل از برگزاری مراسم عروسی در تاریخ 6/6/72 همسر اول خوانده (زوج) به موکل اطلاع می دهد که زوج دارای همسر و اولاد می باشد که مورد اعتراض موکله واقع شده و اقدام به مراجعه به وکیل و تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح کرده است مستندا دعاوی خود را سند ازدواج خوانده با خواهان و پرونده کیفری 72/2412 - 1 - ت -4 دادسرای عمومی تهران که منتهی به کیفر خواست به اتهام تدلیس در ازدواج به علت عدم اعلام موضوع تاهل از ناحیه زوج به زوجه قرار داده است بنا به مراتب نظر به اینکه شروط مندرج در بند 12 سند نکاحیه مربوط به آینده بوده و به عبارت دیگر حق در آینده درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار نماید ایراد می نماید و ارتباطی به اینکه زوج در صفحه 4 سند ازدواج خود را صریحا بدون همسر معرفی کرده است ندارد و به عبارت دیگر هر چند صفت خاص زوج در عقد صریحا شرط نشده و در ردیف شروط ضمن العقد نیامده است ولی زوج در صفحه 4 سند ازدواج صریحا خود را فاقد همسر دیگری معرفی و این موضوع را با امضاءخود تائید کرده است ، هر چند زوج درقبال دعوی طی لایحه ای که به شماره 33 مورخ 1/4/73 مدعی گردیده که موضوع را با زوجه در میان گذاشته ولی ادعای وی مدلل نمی باشد و به عبارت دیگر جهت اثبات ادعای خود هیچگونه دلیلی ارائه نداده است نتیجتا وضعیت خاص زوج و اینکه فاقد همسر دیگری است با توجه به اظهار صریح وی مبنی برنداشتن همسر دیگر در صفحه 4 سند ازدواج و سائر قرائن و اوضاع و احوال بر می آید که آن وضعیت (صفت زوج ) منظور زوجه جهت تحقق عقد بوده و عقد متبانیا بر آن واقع شده است و لذا عمل زوج در مانحن فیه مشمول قسمت اخیر ماده 1128 قانون مدنی می باشد مستندا به ماده مذکور حکم به فسخ نکاح واقعه فی مابین دوشیزه نسرین ... فرزند صفر و آقای علیرضا ... فرزند نعمت اله ثبت در سند نکاحیه رسمی شماره 11092 - 6/3/72 دفتر ثبت ازدواج 145 تهران صادر و اعلام می گردد و کلیه تعهدات مادی و معنوی ناشی از وقوع عقد فوق به وضع سابق اعاده می گردد. درمورد ادعای خسارت خواهان می تواند با رعایت مقررات به دادگاه صالحه دادخواست تقدیم دارد و رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی تهران - هادی پور

بسمه تعالی
تاریخ : 24/8/1374 کلاسه پرونده : 74/1ت/449 شماره دادنامه : 726
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
تجدید نظرخواه : علیرضا ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : نسرین ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 287 - 24/3/74 شعبه 202 دادگاه عمومی شهرستان تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای علیرضا ... از داغدنامه شماره 287 - 24/3/74 شعبه 202 دادگاه عمومی تهران به طرفیت دوشیزه نسرین ... با وکالت آقای هادی دائی حق نظر باینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد از ناحیه تجدید نظرخواه به عمل نیامده و رای بدوی بر طبق ماده 1128 قانون مدنی صحیحا صادر شده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مواد 18و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد علیهذا عینا رای بدوی نائید می گردد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
برازنده ای حسن نقیب الحسینی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
287
تاریخ تصویب :
1374/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :