جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ : 26/10/74 پرونده کلاسه : ت/73/57 شماره دادنامه : 1159
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه علی محمد ... با وکالت عباس خداپرست به نشانی ...
تجدید نظرخواهده : سعید ... به نشانی ...
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 184 مورخ 16/9/73 شعبه سوم دادگاه عمومی قم
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای خداپرست به وکالت از آقای علی محمد از دادنامه شماره 184 مورخه 16/9/73 شعبه سوم دادگاه عمومی قم وارد و موجه به نظر می رسد زیرا در دعوی تخلیه محل کسب و پیشه بلحاظ نیاز شخصی با عنایت به مفهوم و منطوق شقوق 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در عین مستاجره به منظور ارتزاق است به نحوی که اگر در مورد دعوی تخلیه اشتغال نداشته باشد امور معیشت وی دچار اختلال گردد و به معنی دیگر اولا موجر بایستی دلیل کافی بر توانائی به اشتغال در مورد دعوی تخلیه داشته باشد ثانیا اثبات نماید که عدم تخلیه عین مستاجره موجب عسرت و اختلال در امور معیشتی وی و خانواده اش خواهد شد و چون درپرونده امر تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) دلیلی که امتناع وجدان قضائی بر حقانیتش بنماید ابراز ننموده بنا به مراتب مذکور ضمن فسخ دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا به ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است .
مستشار شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران : محمد حسن عزالدین ، حیدر فتح اله زاده

بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 277 - 3 - 73 عمومی شماره دادنامه : 184 - 16/9/73
خواهان : سعید ... فرزند اسداله شغل بیکار به نشانی ... با وکالت آقای اکبر ابراهیمی
خوانده : علی محمد ... شغل کاسب به نشانی ...
خواسته : تخلیه یکباب دکان
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای سعید ... موکل آقای اکبر ابراهیمی به طرفیت آقای علی محمد ... به خواسته تخلیه یک باب دکان جزئی از پلاک 69 فرعی از 1579 اصلی بخش 2 قم و مطالبه اجره المثل تا زمان قطعیت حکم ضمن احراز تصرفات خوانده به عنوان مستاجر نظر بر اینکه به حکایت سند 657130 - 20/7/72 دفتر 17 خواهان مغازه را خریداری نموده و حسب شهادت شهود به مغازه مذکور شخصا محتاج می باشد و نظر بر اینکه احتیاج خواهان حسب شهادب شهود احراز شده و خوانده با ادعای عدم احتیاج خواهان دلیلی بر آن ابراز ننموده و نظر بر اینکه کارشناسی منتخب اجاره بها ماهانه را 7500 ریال برآورد کرده و حق کسب و پیشه خوانده را نیز هشت میلیون و پانصد هزار ریال تشخیص نموده و نظر بر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه موافقت داشته و مورد اعتراض نیز قرار نگرفته لذا باستناد بند 2 ماده 15 قانون رابطه موجر و مستاجر وقت اخیر ماده مذکور رای بر تخلیه مغازه مورد دعوی ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در مقابل مبلغ هشتصدوپنجاه هزار تومان حق کسب و پیشه صادر می گردد و مهلت مذکور حسب ماده 28 قانون مذکور در بالا پس از تودیع حق کسب و خوانده محکوم است مبلغ 104000 ریال بابت اجره المثل از تاریخ 20/7/72 تا تاریخ 16/9/73 به قرار ماهانه 7500 ریال درحق خواهان پرداخت نماید رای صادرشده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و مرجع تجدید نظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه عمومی شعبه 3 قم - ابراهیمی یزدی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1159
تاریخ تصویب :
1374/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :