جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


تاریخ : 1/5/74 کلاسه پرونده : /126/216 شماره دادنامه : 2235
مرجع رسیدگی : شعبه 126 دادگاه عمومی تهران به ریاست آقای حسینیان
خواهان : 1- شعبه هفتم اداره امور سرپرستی با توجه به پرونده کلاسه 74/7/717 به نشانی ...
خوانده : آقای علیرضا ... به نشانی ...
خواسته : حجر - تاریخ تقدیم دادخواست : 6/5/74
گردشکار : در تاریخ فوق خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق به این دادگاه تسلیم نموده با توجه به بررسیهای انجام شده و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی اداره امور سرپرستی (شعبه هفتم) و آقای فرضعلی ... به طرفیت آقای علیرض ... را تقدیم اداره سرپرستی (شعبه هفتم) نموده است و از طرفی امور سرپرستی خوانده را به پزشک قانونی معرفی کرده و بر طبق لایحه شماره 50837/10 درتاریخ 12/9/73 نظریه داده اند و درمعاینه پزشک اظهار نظر کرده آقای علیرضا ... سابقه ابتلا به اختلال خلقی ادواری دارد که در موارد شدت ، جنون محسوب می گردد و در حال حاضر با مصرف دارو عود بیماری و مسئول اعمال و قادر به اداره امور خود نخواهد بود و نیز در تاریخ 25/11/7 و در شماره 61825/10 در جواب نامه اداره امور سرپرستی عطف به نامه شماره 12941/33/20 مورخ 25/11/73 صاحب عکس الصافی آقای علیرضا ... طبق موارد سوابق موجود حداقل از خرداد ماه 72 بیمار بوده است و همچنین در تاریخ 22/3/74 زوجین حضور داشته اند و خانم زهرا ... اظهار کرده شوهرم حالت روانی داشته و می خواهم از شوهرم جدا شوم و زوج (خوانده) آقای علیرضا ... اظهار کرده من جانباز هستم و در موقع خواستگاری به پدر خانمم گفته ام 25% جانباز هستم و مدارک جانبازی خودم را فتوکپی و تقدیم دادگاه می نمایم و گر چه زنم مهریه خودش را ببخشد حاضرم طلاق او را بدهم و حاضرم به کمیسیون پزشکی بروم و دادگاه دستور کمیسیون را صادر ولی خوانده با ابلاغ قانونی از رفتن به کمیسیون پزشکی خودداری نموده است و نیز در دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز آنوزش و درمان شهید نواب صفوی تحت درمان و معالجه قرار گرفته و فتوکپی آن پیوست پرونده است و در تاریخ 22/3/72 اعلام شده که آقای علیرضا ... از تاریخ 1/2/72 لغایت 22/3/72 و با رسوم از تاریخ 12/5/73 لغایت 16/6/73 با علائم بی قراری و کم خوابی و بدبینی و عدم بصیرت به بیماری در این مرکز بستری بوده اند و از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز آموزش و درمان شهید نواب صفوی به ریاست محترم طرح اراک شرکت نفت ایران نوشته اند که آقای علیرض ... در تاریخ 1/2/72 لغایت 22/3/72 در این مرکز بستری بوده و نامبرده به مبتلا به کسالت عصبی بوده و هم اکنون نیز با بهبودی کامل از بیمارستان مرخص گردیده علیهذا از نظر دادگاه و نظریه پزشکی قانونی شماره 50838/10 مورخه 12/9/73 آقای علیرضا ... مجنون محسوب نمی شود و مدرک درمورد مجنون بودن خوانده از نظر شرعی و قانونی اثبات نشده است بنا علیه خواسته آقای فرضعلی ... و خانم زهرا ... رد و مردود اعلام می گردد و این رای 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی تهران - حسینیان

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 7/11/74 پرونده کلاسه : 74/ت/21/700
کلاسه پرونده : 74/ت/21/700
مرجع تجدیدنظر : شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ رسیدگی : /11/1374
تجدید نظر خواه : 1- شعبه هفتم اداره امور سرپرستی 2- آقای فرضعلی ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2235 مورخ 1/5/74 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی تهران
گردشکار خلاصه پرونده : در پی شکایت شعبه هفتم ادراه سرپرستی و آقای فرضعلی ... علیه آقای علیرضا ... مبنی بر تقاضای حجر خوانده و جنون ادواری و طرح پرونده در محاکم عمومی تهران حسب الارجاع شعبه 126 دادگاه عمومی تهران به پرونده متشکله رسیدگی نموده و مجنون بودن آقای علیرضا ... محرز نشده و تقاضای خواهان رد شده است پس از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوی و شاکی درمهلت قانونی نسبت به دادنامه معترض و حسب ضوابط تقاضای تجدی نظر در حکم را نموده است پرونده به پیوست را معترض عنه و لایحه اعتراضیه به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است پس از وصول پرونده به شعبه دفتر آنرا ثبت و وقت رسیدگی را تعیین که در تاریخ مقرر 7/11/1374 هیئت شعبه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل جلسه داد محتویات پرونده، دادنامه معترض عنه لایح اعتراضیه تجدید نظر خواه به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت در همین تاریخ ختم دادرسی را اعلان و مشاوره نموده به شرح زیر و به اتفاق آراء مبادرت بصدور رای بدقت مورد رسیدگی قرار گرفت در همین تاریخ ختم دادرسی را اعلان و مشاوره نموده به شرح زیر و به اتفاق آراء مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
با عنایت به محتویات پرونده و عدم وجود دلائل کافی د رجهت اثبات جنون متشاکی به نظر رای صادره منطبق با قانون بوده و تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود دلیلی که موجب نقض دادنامه شود اقامه نگرده است بناءعلیهذا مرجع تجتدبد نظر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه شماره 2235 صادره از شعبه 126 تهران را عینا ابرام و اعلام می دارد رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسرو جهت اقدامات قانونی بعدی به محکمه بدوی عودت داده شود.
رئیس شعبه 21 تجدیدنظر استان تهران - مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2235
تاریخ تصویب :
1374/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :