×

تغییرطرح تفصیلی اراضی شهری که به مرحله صدورپروانه ساختمانی رسیده بعلت رعایت حقوقی مکتسبه اشخاص دراین اراضی موقعیت قانونی ندارد

تغییرطرح تفصیلی اراضی شهری که به مرحله صدورپروانه ساختمانی رسیده بعلت رعایت حقوقی مکتسبه اشخاص دراین اراضی موقعیت قانونی ندارد

تغییرطرح-تفصیلی-اراضی-شهری-که-به-مرحله-صدورپروانه-ساختمانی-رسیده-بعلت-رعایت-حقوقی-مکتسبه-اشخاص-دراین-اراضی-موقعیت-قانونی-ندارد-

وکیل


تاریخ 16/7/73 شماره دادنامه 79 کلاسه پرونده 73/115

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعمال اختیارمندرج درماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییرطرح تفصیلی باتوجه به تعریف آن بشرح بند3 ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه وتنظیم طرح اصلاحی وپیشنهادآن توسط مراجع ذیربط وتوجه به ضوابط ومعیارهای فنی وتخصصی ازلحاظ احراز ضرورت تغییرطرح وتناسب زمین موردنظرازحیث مساحت ومحل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی وهمچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص دراراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذینفع فارغ ازمقررات قانونی واصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه درموردزمینهائی که حق استفاده مجازازآنها تثبیت شده وباصدورجوازساختمانی به مرحله اجراءدرآمده است ، جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 12/5/72 هیئت تجدیدنظردیوان مبنی برتایید دادنامه شماره 1023مورخ 23/12/71 شعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه 70/817که مفیداین معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادآخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/115 17/10/1373
تاریخ 16/7/73 شماره دادنامه 79 کلاسه پرونده 73/115
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازهیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - هیئت تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 1/72/715 موضوع تقاضای تجدیدنظراداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1023-23/12/71 صادره ازشعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه 70/817 طی دادنامه شماره 471-12/5/72 دادنامه بدوی راعیناتاییدنموده است .
ب - هیئت تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/72/578 موضوع تقاضای تجدیدنظراداره کل مسکن وشهرسازی استان فارس کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری واداره کل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442-441 مورخ 11/5/72 صادره ازشعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه 72/23 و 71/1381بشرح دادنامه شماره 472- 20/11/72 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به تعریف طرح تفصیلی دربند3 قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب سال 1353وحدود وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب سال 1351 تغییرکاربری زمین موردشکایت به آموزشی ازسوی کمیسیون یادشده درحدودصلاحیت آن کمیسیون صورت گرفته ،وبه همین جهت رای شماره 442-441 مورخ 11/5/72 صادره ازشعبه نهم دیوان عدالت اداری فسخ وحکم به ردشکایت صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پورباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه هفدهم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14546

5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 79

تاریخ تصویب : 1373/07/16

تاریخ ابلاغ : 1373/11/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.