جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


(فقه - دادرسی مدنی ) هر امری که توجه آن به شخص ، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتیکه توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از کلفت و زحمت مبری نمود و زحمت به اشخاص روا نیست . از این معنی به اصل برائت تعبیر میشود ( بطور مخفف آن را برائت گویند)
کتاب ترمینولوژی حقوق - تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :