×

سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاء کنندگان را احراز نماید

سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاء کنندگان را احراز نماید

سردفتر-قانونا-وظیفه-داشته-که-هویت-امضاء-کنندگان-را-احراز-نماید

وکیل


کلاسه پرونده : 13/73 - 133 عمومی قم شماره دادنامه : 479 - 30/9/1373
رای دادگاه
در این پرونده 1- مجید ... فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ مبلغ نود میلیون ریال وام از بانک و خیانت در امانت 2- احمد ... فرزند حسین 3- محمدرضا ... فرزند حسین سردفتر و کارمند دفترخانه اسناد رسمی شماره دو قم به شرکت در جعل سند رسمی 4- عزیزاله ... فرزند باب اله 5- آقای محسن ... فرزند حسین به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته اند که در خصوص اتهام متهمین ردیف 1-2-3 با توجه به شکات و وکیل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اخذ وام با سند متعلق به شکات بدون اطلاع آنان برگ 3 پرونده - دو سری وکالتنامه به شماره 55868 - 6/4/72 سری ح /70 و 55868 - 6/2/73 س-ری ب /72و92440 سری ب/72 مجعول نظریه اداره کل تشخیص هویت برگ 92 دادخواست مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان ضرر و زیان ناشی از جرم - نحوه اظهارات و مدافعات غیر موجه متهمین - صورت مجلس بازرسی دفترخانه و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک قم سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است مستند به مواد 28 - 119 از قانون تعزیرات اسلامی -14 آئین دادرسی کیفری و 25 از قانون مارالذکر و بند دوم ماده صد از قانون ثبت واسناد و 46 مجازات اسلامی متهم ردیف اول مجید ... - به دو سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیرا و پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان در حق خواهانها و متهم ردیف 2و3 احمد ... و محمدرضا ... هر کدام به یک سال حبس محکوم می گردند و در خصوص اتهام متهمان ردیف 4 و 5 عزیزاله ... و محسن ... آزاد دائر به معاونت در استفاده از سند مجعول با توجه به نحوه اظهارات و مدافعات آنان - لایحه ارسالی از بانک مربوط سایر قرائن و امارات موجود بزه ای از ناحیه آنان بنظر نرسید که به علت عدم احراز بزه فقد ادله اثباتی کافی حکم برائتشان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس دادگاه عمومی قم شعبه 13 - شهبازی
بسمه تعالی
تاریخ : 8/8/74 کلاسه پرونده : 73/1ت/178 شماره دادنامه :
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدید نظردادگستری استان تهران
تجدید نظرخواه و بالعکس : 1- مجید ... با وکالت دکتر سید علی اصغر معراجی به نشانی ... 2- احمد ... با وکالت آقای علی اکبر جزایری به نشانی ...
تجدید نظرخوانده و بالعکس : - رقیه ... 2- فاطمه ... 3- توراندخت ... 4- صغری ... با وکالت آقای باقر سازگار به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 479و480 - 30/9/73 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قم
گردشکار : دادگاه در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی دادرسان امضاء کننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. %
رای دادگاه
محتویات پرونده حاکی است که به موجب دادنامه شماره های 479 - 480 - 30/9/73 مجید نظر به اتهام استفاده از سند مجعول و خیانت به دو سال حبس و چهل ضربه شلاق و هشت میلیون تومان ضرر و زیان و احمد ... و محمد ... به اتهام شرکت در جعل هر کدام به یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده اند و محکوم علیه در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدی نظر نموده اند و دادگاه پرونده را و رد امعان نظر قرارداده و محتویات پرونده حاکی است که بانوان رقیه ... صغری ... توران دخت ... فاطمه ... که مالک پلاک شماره 971/47 اصلی بخش یازده تهران بوده اند و با مجید ... قرارداد مشارکت جهت ساختن هشت واحد تنظیم نموده اند و بوی وکالت جهت مراجعه به شهرداری و تهیه جواز داده اند و در سال 73 مطلع گردیده اند که مجید ... دفتر خانه شماره 2 قم مراجعه و وکالتنامه مجعولی را تنظیم و با آن به بانک صادرات مراجعه و سند مذکور را در رهن بانک قرارداده و مبلغ هشتاد میلیون ریال وام دریافت نموده است و پس از آن اقدام به طرح شکایت علیه مجید ... و سردفتر شماره 2 قم نموده اند و با توجه به موجب نظر اداره تشخیص هویت امضاء ذیل وکالتنامه 55868 - 6/4/72 با امضاءات استکتابی خانمهای رقیه ، فاطمه ، توران دخت ... مطابقت نداشته و دفاعیات غیر موجه متهم ردیف اول مبنی بر اینکه وکالتنامه را موکلینش در اختیار وی قرار داده اند و از مجعول بودنش اطلاعی نداشته و با توجه به اینکه سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاء کنندگان را احراز نماید. و با توجه به اینکه امضاء ذیل فسخ وکالتنامه با یکدیگر متفاوت می باشد و نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه از جهت کیفری ایجاب نماید مطرح نگردیده است و حکم صادره طبق موازین قانونی صادر گردیده علیهذا ضمن رد اعتراض حکم صادره را در امر کیفری عینا تائید می گردد در مورد تجدید نظرخواهی و در رابطه با پرداخت هشت میلیون تومان در حق خواهانها نظر به اینکه خوانده با ارائه وکالتنامه مجعول و رهن قرار دادن سند خواهانها در نزد بانک صادرات مبلغ هشتاد میلیون ریال دریافت نموده است و خواهانها با به حال وجه مذکور را نپرداخته اند و مطالبه آن از خوانده متوقف به پرداخت وام به بانک است و نظر به اینکه خواهانها طی دادخواستی تقاضای ابطال سند ره-ن را نموده اند که در شعبه 178 دادگاه عمومی تهران در حال رسیدگی می باشد بنابراین ضرر و زیان از بابت وامی که نپرداخته اند وجاهت قانونی نداشته رای صادره در مورد ضررو زیان مطالبه هشت میلیون تومان نقض و قرار رد دعوی ضررو زیان صادر می گردد رای صادره قطعی است .%
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
حسن نقیب الحسینی داود امیری


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 479

تاریخ تصویب : 1373/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.