جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 1131 - 30/7/1374
74/18 - 1490 - ع
رای دادگاه
اتهام منتسب به آقای اسد ... فرزند قهرمان عبارتست از نگهداری یک بهله پرنده لیل که اتهام منتسبه با توجه به گزارش اداره محیط زیست صورت مجلس کشف و ضبط شکار و اظهارات اقاریر متهم محرز و مسلم بوده لذا دادگاه به استناد ماده 10 قانون شکار و صید متهم را به پرداخت پنج هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید و چون متهم اولین بار است و مرتکب جریمه شده و فاقد پیشینه محکومیت کیفری است حکم صادره به استناد 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال معلق می گردد و در صورت ارتکاب بزه جدید این حکم نیز اجرا خواهد شد و چون خود پرنده نیز به طور زنده ضبط شده لذا ضرر و زیان متناسب با قیمت پرنده صحیح نبوده و از این جهت حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری و قطعی است .
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی کرج - موسوی

بسمه تعالی
تاریخ : 27/9/1374 شماره دادنامه : 74/481 پرونده : 74/478
بتاریخ 27/9/74 در وقت فوق العاده شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 74/478 مربوط به درخواست تجدید نظر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج نسبت به دادنامه شماره 1131 - 30/7/74 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی کرج تحت نظر است با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.
رای دادگاه
در خصوص در خواست تجدید نظر اداره حفاظت و محیط زیست کرج نسبت به دادنامه شماره 1131 - 30/7/74 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی کرج نظر به اینکه موضوع مشمول ماده 10 قانون شکار و صید است که با توجه به مجازاتهای تعیین شده در مورد آن و مستندا به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غیر قابل تجدید نظر می باشد علیهذا به ماده اخیرالذکر درخواست تجدید نظر غیر قابل طرح تشخیص و رد می گردد.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - مصطفوی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران - جلالی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1131
تاریخ تصویب :
1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :