جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ : 7/5/74 شماره دادنامه : 228/227 و 225 کلاسه پرونده : /146 - 1384
74/266 - 268
مرجع رسیدگی : دادگاه یک تهران شعبه 146
رئیس دادگاه آقای مستوفی
شکات : - غلامعلی ... به نشانی 2-امیرمهدی ... به نشانی ... 3- امیر ... به نشانی ... 4- فرج ... به نشانی 5- فریدا ... به نشانی ...
متهم : حسن ... به نشانی ...
اتهام : صدور چک بلامحل
گردشکار : بر اساس کیفر خواست صادره پرونده به این دادگاه ارجاع که پس از ثبت آن بکلاسه فوق الذکر و تعیین وقت رسیدگی و اخطار طرفین پرونده در وقت مقرر تحت نظر قرار گرفت دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و اظهارات شکات و مطالعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهامات آقای حسن ... فرزند حاج ... دائر به کلاهبرداری از آقایان غلامعلی ... و امیرمهدی ... مشتری شناس و امیر ... و فرج ... که به موجب کیفر خواست مورخ 4/12/73 دادسرای عمومی سابق برای وی تقاضای تعیین کیفر گردیده با التفات به شکایت آقایان غلامعلی ... و امیرمهدی ... مشتری شناس و امیر ... و فرج ... و با توجه به رسیدهای ابرازی از سوی شکات مبنی بر پرداخت وجوهی به متهم برای اخذ ویزای هلند و با توجه به اظهارات متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه متعهد پرداخت های رسید دفترم می باشم پس از کسر هزینه ها و در مورد انجام هزینه دلیل و مدرکی ارائه نداده است تا مورد توجه قرار گرفته و هزینه های ادعائی متهم کسر گردد و با توجه به اظهارت مورخ 29/11/73 وی در دادسرای سابق تهران که اعلام داشته فعالیت شرکت وی اخذ ویزا و اعزام مسافر است و با توجه به گزارش آگاهی که اعلام داشته با بررسی دفاتر شرکت مشخص شد آقای ... اقدام به اخذ ویزای چند کشور می نماید لذا دادگاه اتهامات انتسابی به متهم را محرز دانسته مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی و متجانس بودن جرائم مرتکبه و با استعانت از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری نامبرده فوق را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و استرداد اموال مورد کلاهبرداری به شرح زیر به شکایت محکوم می نماید.
1- حسن ... محکوم است به استرداد مبلغ هفده میلیون ریال مال مورد کلاهبرداری به امیرمهدی ...
2- حسن ... محکوم است به استرداد مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال مال مورد کلاهبرداری به امیر ...
3- حسن ... محکوم است به استرداد مبلغ هزار دلار و هزار پانصد مارک به فرج ...
4- حسن ... محکوم است به استرداد مبلغ هزار دلار و هزار پانصد مارک به غلامعلی ...
رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ از سوی محکوم قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر تهران است و در مورد دادخواست های ضرر و زیان با توجه به تکلیف قانونی در مورد صدور حکم به استرداد مال مورد کلاهبرداری دیگر موجبی برای رسیدگی به آنها نیست و مطلوب شکات حاصل شده است .
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی تهران جانشین شعبه 146 کیفری یک
مستوفی

بسمه تعالی
تاریخ : 20/9/74 شماره دادنامه : 453 پرونده کلاسه : /377
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : امضاء کنندگاه ذیل
تجدید نظرخواه : آقای حسن ... به نشانی ...
تجدید نظرخواندگان : 1- غلامعلی ... به نشانی ... 2- امیرمهدی ... به نشانی ... 3- امیر ... به نشانی ... 4- فرج ... به نشانی ... 5- فریدا ... به نشانی
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه های 228و227و225 مورخ 7/5/74 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص درخواست تجدید نظر آقای حسن ... نسبت به دادنامه های شماره 228و227 و 225 مورخ 7/5/74 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران، نظر به اینکه متقاضی تجدید نظر طبق ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در درخواست تجدید نظر تصریح نماید و آقای حسن ... هیچ گونه اعتراض موجهی که منطبق با احد از شقوق ماده 25 قانون فوق الذکر و موجب نقض رای باشد به عمل نیاورده و از جهت صحت به دلائل و مبانی استدلال و انطباق مورد با مواد استنادی اشکالی بر دادنامه های صادره وارد نیست . علیهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر دادنامه های فوق را تائید می نماید.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، مستشار دادگان تجدید نظر استان تهران
مصطفوی طباطبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1374/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :