جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


تاریخ : 18/6/74 پرونده کلاسه : 73/400 شماره دادنامه : 1152
با توجه به جامع محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره کل حقوقی شهرداری تهران از آقای اکبر ... مالک پلاک ثبتی شماره 82/81/80/79/106 واقع در ... دایر بر فک پلمپ از یک باب مغازه که توسط شهرداری منطقه پلمپ گردیده بوده است با توجه به مجموع محتویات پرونده به اظهارات نماینده اداره کل حقوقی شهرداری و ملاحظه مدارک و مستنداتی که از ناحیه شاکی به استناد آنها ملک متهم پلمپ گردیده بوده است از آنجائیکه مستندا به موازین رای کمسیون ماده 100 قانون شهرداری بوده که در آن حکم به رفع خلاف دائر شده است و تبعا در صورت عدم اقدام محکوم به رفع خلاف شهرداری می توانسته نسبت به اخذ رای بر تخریب جهت رفع خلاف راسا اقدام نماید و به نظر دادگاه در رای کمیسیون ابرازی تجویزی در پلمپ محل مستفاد نمی گردد. از آنجائیکه پلمپ محل بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی و خارج از حدود اختیار شاکی صورت گرفته لذا فک آن از مصداق عنوان جزائی اتهامی خارج و رای به برائت حکم صادر اعلام می گردد.
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرری

تاریخ : 14/9/74 کلاسه : 74/436 شماره دادنامه : 435
مرجع رسیدکی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : اداره حقوقی شهرداری تهران ...
تجدید نظرخوانده : آقای اکبر ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص درخواست تجدید نظر ادره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1152 مورخ 18/6/74 شعبه اول دادگاه عمومی شهر ری نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراض موجه و قابل قبولی که قابل انطباق با احد از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و موجب نقض رای باشد ابراز نگردیده و بر دادنامه صادره با توجه به توضیحات مورخ 30/5/74 نماینده شهرداری از جهت صحت دلائلی و مبانی استدلال خدشه ای وارد نیست علیهذا دادگاه با رد اعترض معنونه حکم فوق الاشعار را که با رعایت اصول و قواعد دادرسی انشاء گردیده خالی از اشکال تشخیص و عینا تائید می نماید.
رئیس شعبه16دادگاه تجدید نظراستان تهران مستشاردادگاه تجدید نظراستان
مصطفوی طباطبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1152
تاریخ تصویب :
1374/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :