جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ : 30/5/74 شماره پرونده : 74/32/144 شماره دادنامه : 58
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 32 دادگاه عمومی تهران
شاکی : آقای سید محمد ... فرزند سید رضا به نشانی ...
متهم : آقای ... شهردار و فرماندار ...
گردشکار : آقای سید محمد ... علیه آقای ... مبنی بر تصرف ملک وی تقدیم نموده که پس از ثبت بکلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و با توجه به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد شکایت آقای سید محمد ... علیه آقای ... شهردارو فرماندار وقت ... مبنی برتصرف ملک وی به علت احداث خیابان نظر به اینکه تصرف ملک به علت احداث خیابان بوده و در این مورد نقشه جامع شهر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده و عبور جاده از ملک شاکی طبق نقشه مصوب بوده و تملک نیز باستناد قانون نحوه تملک اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای دولت و شهرداری مصوب 17/11/58 انجام گرفته اتهامی متوجه آقای مهدوی نیست حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می گردد این رای قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی تهران - احمدی پور

تاریخ : 13/9/74 شماره دادنامه : 74/432 پرونده کلاسه : 74/16/430
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات دادرسان :
تجدید نظرخواه : آقای سید محمد ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای احمد ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 58 - 30/5/74 صادره از شعبه 302 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص در خواست تجدید نظر مورخ 24/7/1374 آقای سید محمد ... نسبت به دادنامه شماره 58 مورخ 30/5/74 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه شاکی ( تجدید نظرخواه ) در مورد پلاک ثبتی 233/1 فاقد سند مالکیت می باشد و سابقه تصرف وی نیز در پلاک مذکور را احراز نگردیده گر چه شهرداری نیز بر خلاف مندرجات دادنامه مذکور مراحل تملک قانونی را انجام نداده ولی اقدامات وی نیز جرم محسوب نمی شود شاکی ( تجدید نظرخواه ) در صورتیکه طبق مقررات قانونی مالکیت خود را اثبات نماید می تواند در دادگاه حقوق خواسته خود را مطرح نماید بنا براین دادگاه با رعایت مفاد بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه فوق الاشعار را نتیجتا تائید می نماید.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدید نظراستان تهران
1- طباطبائی 2- وصالی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1374/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :