جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ : 2/6/74 شماره دادنامه : 61 کلاسه پرونده : 74/34/263
بتاریخ 30/5/74 در وقت فوق العاده دادگاه شعبه 32 به تصدی دادرس امضاکنندگان ذیل تشکیل است دادگاه ضمن بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می گردد.
متهم : اسحق ... به نشانی ...
موضوع اتهام : ثبت واقعه ازدواج بدون اخذ گواهینامه پزشک
گردشکار : حسب گزارش بازرسی کل کشور علیه آقای اسحق ... دایر بر ثبت واقعه ازدواج بدون اخذ گواهینامه پزشک پرونده ای تشکیل و به این شعبه ارجاع که پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای اسحق ... فرزند اکبر ... مبنی بر ازدواج خانم فریده ... و آقای رضا ... بدون اخذ گواهینامه پزشک با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اسناد و مدارک موجود و اظهارات و مدافعات متهم برهکاری وی محرز مستندا به ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13 آذر ماه 1317 به دو ماه حبس محکوم که مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی با توجه به وضعیت خاص متهم و اینکه فاقد سابقه می باشد به جزای نقدی معادل مبلغ چهار صد هزار ریال تبدیل و تخفیف می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.
دادرس شعبه 32 مجتمع قضائی ویژه - رشیدی

تاریخ : 12/9/74 شماره دادنامه : 74/425 پرونده کلاسه : 74/422
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : امضاء کنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : آقای اسحق ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 61 - 2/6/74 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص در خواست تجدید نظر آقای اسحق ... نسبت به دادنامه شماره 61 مورخ 2/6/74 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران نظربه اینکه دادنامه صادره در تاریخ هجدهم شهریور ماه 1374 به تجدید نظرخواه ابلاغ در تاریخ بیستم مهر ماه 1374 و در خارج از مهلت مقرر در ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقدیم گردید علیهذا در خواست مذکور غیر قابل طرح و مردود اعلام می گردد. ر
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، مستشاران شعبه 16 دادگاه
مصطفوی طباطبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1374/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :