جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 74/18/949 ع شماره دادنامه : 852 -4/6/74
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه عمومی کرج
شاکی : شبکه بهداشت و درمان کرج
متهم : علی ... به نشانی ...
جریان کار پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
اتهام منتسب به آقای علی ... فرزند محمود ... عبارتست از عرضه و فروش مواد غذائی غیر قابل مصرف به لحاظ وجود باکتری و استفاده از رنگهای مصنوعی که اتهام منتسبه با توجه به گزارش شماره 9999 - 7/5/74 شبکه بهداشت درمان کرج گزارش کارشناس مسئول تیم نتیجه آزمایشگاه کنترل و تشخیص طبی اظهارات و دفاعیات غیر موجه متهم محرز و مسلم بوده لذا دادگاه متهم را با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373 ناظر به بند 2 ماده2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و ناظر به ماده یک آن قانون ( مواد خوردنی و آشامیدنی ) به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید این رای حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 18 محاکم عمومی کرج - موسوی

بسمه تعالی
تاریخ : 12/9/74 شماره دادنامه : 74/424 پرونده کلاسه : 74/421
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : امضاء کنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : آقای علی ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 852 - 4/6/74 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی شهرستان کرج
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص درخواست تجدید نظر آقای علی ... نسبت به دادنامه شماره 852 - 4/6/74 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی کرج اعتراض تجدید نظرخواه وارد و موجه و نقض رای را ایجاب نمی نماید و چون بر دادنامه مورد اعتراض نیز از جهت رعایت موارد قانونی ایرادی ملحوظ نیست علیهذا دادنامه مذکور تائید می گردد.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ،مستشار شعبه 16 دادگاه
مصطفوی طباطبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
852
تاریخ تصویب :
1374/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :