جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


تاریخ : 30/5/73 کلاسه پرونده : 73 - 162/2155و758 شماره دادنامه : 202 - 201 - 31/5/74
مرجع رسیدگی : شعبه 92 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع شهید محلاتی
شاکی : 1- شهرداری تهران خیابان ... 2- آقای ابوالحسن ... به نشانی ...
متهم : آقای سید مرتضی ... مدیر روزنامه ... به نشانی ...
اتهام : نشر اکاذیب
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مرتضی ... فرزند سید احمد 47 ساله مدیر مسئول روزنامه ... دائر به نشر اکاذیب نسبت به شهرداری تهران ( موضوع شهرداری تهران ) و همچنین نشر اکاذیب و افتراء نسبت به آقای ابوالحسن افتخاری با توجه به تحقیقات انجام شده و نظریه به مدافعات متهم در جلسه دادرسی و با توجه به نظریه آقایان اعضاء هیئت منصفه که بر بیگناهی متهم صادر گردیده است حکم بر برائت متهم از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای صادره از جانب شکاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای عمومی استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 92 دادگاه عمومی تهران

بسمه تعالی
تاریخ : 4/9/74 کلاسه : 74/384 شماره دادنامه : 287
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : اداره حقوقی شهرداری تهران خیابان ...
تجدید نظرخوانده : سید مرتضی ... روزنامه ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه 202 - 201 مورخ 31/5/74
صادره از شعبه 92 عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص در خواست تجدید نظر اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه های شماره 202و201 مورخ 31/5/74 صادره از شعبه 92 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن روزنامه ... از اتهام نشر اکاذیب نسبت به شهرداری تهران برائت حاصل نموده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و قسمت اول اظهار نظر مورخ 30/5/74 هیئت منصفه که بر مبنای آن رای دادگاه صادر شده و ضمن آن هیئت مذکور به اکثریت آراء اعلام عدم بزهکاری نشریه مذکور را نموده اند نظر به عدم انطباق اعتراضات تجدید نظرخواه با شقوق ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/72 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه دادنامه فوق با رعایت اصول و قواعد دادرسی انشاء گردیده علیهذا دادگاه با رد اعتراضات معنونه دادنامه صادره را در قسمت تجدید نظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تائید می نماید.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
مصطفوی طباطبائی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
202
تاریخ تصویب :
1374/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :