جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/5/74 شماره دادنامه : 347 - 30/5/74 شماره پرونده : 74/566
مرجع رسیدگی شعبه 144 دادگاه عمومی تهران بتصدی اشراق
شکات : 1 ) اداره حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی 2 ) خانم نسرین ... با وکالت آقای مرتضی کاویانی بنشانی ... 3 ) آقای مصطفی معینی بنشانی ...
متهم : علی محمد ... مدیر مسئول نشریه ... بنشانی ...
گردشکار : حسب شکایت شکات و کیفر خواست شماره 212 مورخ 9/10/72 دادسرای تهران پرونده محاکم کیفری ارسال و باین شعبه ارجاع و تعیین و تجدیدجلسات بشرح منعکس در پرونده نهایتا در تاریخ با حضور اعضای محترم هیئت منصفه تشکیل و با انجام محاکمات و تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و پس از وصول نظریه هیئت منصفه دائر به بزهکاری متهم ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشاء رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی محمد ... مدیر مسئول نشریه ... به نشر اکاذیب و اهانت به شکات در نشریه ... که اصول و فتوکپی آنها پیوست پرونده میباشد و مطالبی موهن و خلاف واقع تحت عنوان گناه مضاعف و اشاره به چند دسته گل از گلستان علیه آقای دکتر مصطفی ... وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی و خانم نسرین ... رئیس وقت موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی از جمله ضعف مدیریت تمایل داشتن به گروه چپ گماشتن افراد ناوارد کارشکنی اخلال در کار مراکز علمی اخراج عده ای از کارکنان موسسه تحقیقات و مطالعات ایجاد جو رعب و وحشت به کار گماردن خویشان و نزدیکان و حیف و میل بودجه موسسه و اقرار متهم به درج مطالب فوق در زمان تصدی مدیریت مسئول نشریه و مدافعات غیر موجه متهم که مغایر به رسالت و حقوق و حدود مطبوعات و اصل 22 قانون اساسی است و با توجه با تفاق آرا اعضای محترم هیئت منصفه و مستندا به مواد 30 , 31 , 34 قانون مطبوعات و مواد 140 و 141 قانون تعزیرات با رعایت مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و محرومیت از مشاغل مطبوعاتی به مدت یکسال و محکوم و اعلام میدارد مدت محکومیت حبس از تاریخ اتمام محرومیت به مدت سه سال معلق و متذکر میگردد که محکوم علیه شئونات اسلامی و اخلاقی و مطبوعاتی را بطور کامل رعایت ودرصورت وقوع جرم در زمان تعلیق محکومیت فوق قابل اجرا بود رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد .
رئیس شعبه 144 دادگاه عمومی تهران - اشراق

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 445 پرونده کلاسه : 74/ 354 تاریخ : 7/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
تچدید نظرخواه : آقای دکتر نورعلی تابنده بوکالت از آقای علی محمد ... بنشانی ...
تجدید نظر خواندگان : 1 ) خانم نسرین ... باوکالت آقای مرتضی کاویانی به نشانی ...
2 ) آقای مصطفی ... دفتر حقوقی وزارت فرهنگ وآموزش عالی
3 ) اداره حقوقی وزارت فرهنگ وآموزش عالی
خواسته : تجدید نظر از داد نامه 347 - 30/5/74
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 12 ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق با انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سر انجام در وقت 7/10/74 دادگاه تشکیل وبابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه
درخصوص تجدید نظر خواهی آقای دکتر نورعلی تابنده وکالتا از آقای علی محمد ... مدیر مسئول نشریه ... ونسبت به داد نامه شماره 347 - 30/5/74 صادره از شعبه 144 دادگاه عمومی تهران عمده اعتراض وکیل تجید نظر خواه این است که شاکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و نه وزیر مربوطه و در برگ 80 پرونه بعنوان شکایت وزارتخانه ذکر شده است و از وزارتخانه شکایتی و اصل نشده ودفتر حقوقی طی شماره 337 - 25/2/73 به آقای دکتر مصطفی ... که دیگر سمت وزارت نداشته ابلاغ میکندکه اگر به شکایت خود باقی باشد به دادگاه مراجعه کند ومشارالیه بعد از انقضای سمت وزارت هیچ مراجه نکرده اند و چون هیئت منصفه در مورد شکایت وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی اظهار نظر نموده است درحالیکه وزارت فرهنگ وآموزش عالی شاکی بوده است . این جمله از اعنتراض موجه بنظر نمیرسد , رد آن اعلام میشود در ثانی در مورد ایراد دیگر وکیل تجدید نظرخواه مبنی بر اینکه قانون مطبوعات قانون خاص تلقی میشود و ماده 31 قانون مطبوعات مجازات را صرفا ارجاع به قانون تعزیرات داده است و در مواد 140و141 قانون مرقوم تصریح به محرومیت از مشاغل مطبوعاتی بعنوان مجازات در قانون مطبوعات ذکر نشده است این موجب لغو پروانه صاحب آنست این ایراد بنظر دادگاه وارد است زیرا محرومیت از شغل مطبوعاتی که در دادنامه تجدید نظر خواسته مورد لغو حکم قرار گرفته مستند قانونی ندارد و مطابق اصول مسلم قضایی تفسیر قانون به نفع متهم صحیح است علیهذا با توجه به رای هیئت منصفه مبنی بر تقصیر تجدید نظر خواه دادگاه فارغ از ورود به این موضوع است و مدافعات وکیل محکوم علیه از حیث موجه نیست و با توجه به آری گفتن هیئت منصفه تعیین مجازات بر حسب مواد 30 و 31 قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه سال 1364 با ماده 141 قانون تعزیرات انطباق می یابد و استناد به ماده 140 هم صحیح به نظر نمی رسد با اصلاح ماده استنادی و حذف محرومیت از مشاغل مطبوعاتی مقرر در حکم وی مستندا به مواد 19 و 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 سایر قسمتهای معینه در دادنامه مرقوم نتیجتا تایید میشود.
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد رامزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
347
تاریخ تصویب :
1374/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :