جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 385 پرونده کلاسه : 74 / 496 تاریخ : 11 / 10 / 74
مزجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : خانم نصرت ... با وکالت آقای کوچک لشگر آرا بنشانی : ...
تجدید نظر خوانده : علی ...
تجدید نظر خواسته : از دادنامه 270 - 1 / 7 / 74 شعبه 65 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 13 ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید .
رای دادگاه
در تجدید نظر خواهی خواهان کوچک لشگر آراء بوکالت از خانم نصرت ... به دادنامه شماره 270 از شعبه 65 - 1 / 7 / 74 با توجه به مجموع اوراق پرونده چیزیکه مورد تجدید نظر خواهی و مبنی بر بیگناهی تجدید نظر خواه خانم نصرت ... ارائه نگردیده و دادنامه بر اساس موازین و اصول قضائی صادر شده به اصل حکم لطمه و خدشه ای که باعث نقض آن باشد ملحوظ نیست النهایه نکته ای لازم است بقاضی محترم صادر کننده رای تذکر داده شود اینستکه بند دوم تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میگوید هرگاه حداکثر مجازات جرمی بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از 91 روز باشد که در ما نحن فیه در نشر اکاذیب به استناد ماده 41 قانون تعزیرات حداقل یکماه زندان است دادگاه را مخیر دانسته یا بیش از سه ماه حبس بدهد و یا جزای نقدی که در رای صادره فقط سه ما حبس داده شده است که 90 روز است بایست لااقل 91 روز داده می شد که چنین نشده علیهذا دادگاه با توجه به سابقه وارد نبودن متهم و اوضاع و احوالیکه ایجاب نموده شاکیه اعلام شکایت نماید با اختیار حاصل از بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 حکم زندان بانو نصرت ... را نقص نامبرده را بپرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید حکم صادره قطعی است .
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
385
تاریخ تصویب :
1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :