جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 35 - 3/2/73 کلاسه : 73 / 33 تاریخ رسیدگی : 3/2/73
مرجع رسیدگی : دادگاه حقوقی 2 مستقل الموت
دادرس صادر کننده حکم : آقای احمد رفیعی
بتاریخ سوم اردیبهشت ماه سال هفتاد و سه در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 73 / 33 کیفری تحت نظر قرار دارد با بررسی مجموع اوراق و محتویات ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید .
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای بزرگ ... فرزند میرزا آقا علیه آقایان بهروز ... فرزند محمد حسین و محمد حسین ... فرزند علی دائر بر ایجاد مزاحمت با این توضیح که حسب اظهارشاکی مشتکی عنها مبادرت به غرس نهال در ملک خود و در کنار مرز مشترک که چپر است و در بالای چپر نموده اند نظر باینکه شاکی خود اقرار به غرص نهال توسط مشتکی عنها در ملک خودشان داشته و صرف اعاهایی تجاوز شاخه های درخت در آینده به ملک شاکی و در نتیجه ایجاد مزاحمت نمیتواند جرم تلقی گردد لذا بلحاظ جرم نبودن عمل انتسابی و عمومیت اصل برائت و مستند به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت متهمان موصوف از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و وفق مقررات تجدید نظر پذیر در دادگاه کیفری یک قزوین میباشد .
دادرس دادگاه حقوقی دو مستقل رودبارا لموت قائم مقام دادگاه کیفری دو
احمد رفیعی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1373/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :