جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 952 کلاسه : 74 / 829 تاریخ : 21 / 8 / 74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : آقای علی ... با وکالت آقای مهرداد لاله زاری بنشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای عزت الله ... بنشانی ...
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه 983 - 17/4/74 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادگاه را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای علی ... با وکالت آقای مهرداد لاله زاری و بطرفیت آقای عزت الله ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 982 - 17/4/74 شعبه 22 دادگاه عمومی کرج - فردیس - نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی سابقه تصرفات تجدید نظرخواه را در کارگاه منظور مویدا به مفاد گواهی گواهان محرز تشخیص از آنجا که تجدید نظر خوانده بنا به صورت مجلس 10/9/73 مامور انتظامی با زدن قفل دیگری علاوه بر قفل کارگاه مانع و مزاحم استفاده تجدید نظر خوانده شده است بنابراین با احراز بزهکاری متهم دادنامه معترض عنه را که در غیر مورد و محل قانون صادر شده است نقض و به استناد ماده 134 قانون تعزیرات و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقدان سابقه کیفری آقای عزت الله ... فرزند محمد باقر به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و نیز رفع مزاحمت از کارگاه محکوم و مامورین انتظامی را مکلف مینماید با برداشتن قفل موجبات ادامه اشتغال آقای علی ... را در کارگاه تدارک نمایند این رای قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر
نادر دیوسالاری

شماره دادنامه : 983 - 17/4/74 شماره پرونده : 73 / 22 / 127
مرجع رسیدگی : دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی کرج - فردیس
شاکی : علی ... فرزند بهرام بنشانی ...
مشتکی عنه : عزت الله ... فرزند محمدباقر ... بنشانی : ...
موضوع : مزاحمت در محل کسب - اخاذی و زورگیری
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی ختم دادرسی را اعلام و با عنایت به توجهات حضرت باری مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص شکوائی های متقابل تقدیمی علی ... و عزت الله ... ( اولی از دومی مبنی بر مزاحمت در محل کسب با بستن قفل بر درب مغازه ) و ( دومی از اولی مبنی بر اخاذی و زورگیری ) با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات بعمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و جامع اوراق مظبوط در پرونده حاظر و احزار اینکه اختلافات مالی فی ما بین ایشان ناشی از معاملات طرفین حادث گردیده فلذا بزه های انتسابی بر همین مبنا مطرح گردیده است لذا در خصوص اتهام انتسابی به عزت الله ... هر چند متهمان اذعان به اقدام اعلا می کردند ولی بلحاظ اظهارات جمشید ... مبادرت به بستن قفل جهت جلوگیری از امحا و آثار جرم کرده است لذا بلحاظ عدم احراز سونیت در اقدامات معموله حکم برائت مشارالیه از اتهام انتسابی صادر می گردد .
در خصوص اتهام انتسابی بر علی ... مبنی بر اخاذی و زورگیری با توجه به انکار و تکذیب مشارالیه به چنین اقدامی و محتویات پرونده که فاقد ادله اثباتی ارتکاب چنین عملی از ناحیه وی می باشد و اظهارات جمشید ... ( صرفنظر از اینکه توثیق و تعدیل وی محرز نمی باشد و شدیدا زیر سوال است ) نیز بر فرض صحت فقط حکایت از آن دارد که علی ... گفته با چاقو و داروی بیهوشی طلب خود را از عزت الله ... بگیرم والا او را بکشم و نه اینکه چنین عملی صورت گرفته باشد و نظر به گزارش پاسگاه که در افتتاح درب مغازه از وجود ادله اثباتی و وسایل آن مطلبی قید نگردیده است لذا به لحاظ عدم احراز ارتکاب بزه اعلامی توسط متهم حکم برائت وی صادر و اعلام می شود رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی کرج مستقر در فردیس
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
852
تاریخ تصویب :
1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :