جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1213 پرونده کلاسه : 74 / 1373 تاریخ : 22 / 7 / 74
مرجع رسیدگی : شغبه 178 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : در این پرونده غلامرضا ... باتهام فحاشی , تهدید , ورود بعنف بمنزل شکات پرونده ارجاع گردیده در وقت مقرر بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با ملاحضه اوراق لازم پرونده بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص اتهام غلامرضا ... فرزند عطا الله 37 ساله ( نظامی ) مبنی بر فحاشی , تهدید , ورود بعنف بمنزل شکات اشرفی ... و اسماعیل ... و استفاده از عنوان مجعول با این توضیح که شکات مستاجر پدر متهم و سالهای متمادی در آن منزل سکونت داشته و متهم که هیچ مالکیتی و وکالتی نداشته بر حسب گواهی شهود و با لباس نظامی و در دست گرفتن چوب بدرب منزل شکات و با لگد درب را باز و وارد منزل و اقدام به فحاشی و تهدید کرده و اعلام نموده که مامور بوده و حکم تخلیه دارد و دختر 15 الی 16 ساله آنان را گرفته و قصد ضرب و جرح و یا آسیب نمودن وی را داشته که با توجه به شکایت شکات گزارشات حوزه انتظامی 8 تهران گواهی عداه ای شهود اظهارات متهم در مراحل اولیه تحقیق و دفاعیات غیر موجه وی در دادگاه بزه های انتسابی از سوی وی برای دادگاه محمرز است و با تطبیق اعمال نامبرده با مواد 44 , 86 , 182 , 173 قانون تعزیرات اسلامی و مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و ارتکاب چندین فقره بزه مشابه دادگاه متهم را بتحمل30 ضربه شلاق از باب بزه فحاشی و 3ماه حبس تعزیری از جهت بزه عنوان مجعول و2 ماه حبس تعزیری از جهت بزه تهدید و 74 ضربه شلاق تعزیری از جهت بزه و ورود بعنف محکوم می نماید .
این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ از سوی محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران است .
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی تهران
حبیب الله محمدی

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 520 پرونده کلاسه : 74 / 495 تاریخ : 18 / 10 / 74
مرجع رسیدگی : شعبه چهار دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی رئیس و عباسیان مستشاران
تجدید نظر خواه : آقای غلامرضا ... بنشانی ...
تجدید نظرخوانده : -
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 1213 - 22 / 7 / 74 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران
بتاریخ 18/10/74 در وقت فوق العاده شعبه چهار دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 74 / 495 تحت نظر با توجه بمندرجات آن و پس از مشاوره واعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید

رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای غلامرضا ... نسبت به دادنامه شماره 1213 - 22 / 7 / 74 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران از حیث محکومیتش به شلاق و حبس باتهام فحاشی و تهدید و ورود بعنف و جعل عنوان با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تقدیمی و تحقیقات انجام شده در این مرحله از دادرسی اولا در خصوص محکومیت تجدید نظرخواه به تحمل 74 ضربه شلاق از حیث بزه ورود بعنف نظر با اینکه آپارتمان مورد اجاره شکات در طبقه دوم ساختمان ملکی پدر تجدید نظرخواه قرار داشته و حسب تحقیقات انجام شده و تایید مراتب از طرف آقای اسماعیل ... احد از شکات پرونده آپارتمان واقع در طبقه اول ساختمان در حال حاضر تخلیه بوده و در تصرف پدر تجدید نظرخواه قرار دارد و تجدید نظرخواه در مدافعات خود اعلام داشته که جهت سرکشی به آپارتمان طبقه اول به این محل مراجعه نموده و در تحقیقاتی که از پدر وی یعنی مالک ساختمان بعمل آمده نامبرده صریحا اعلام نموده که فرزندش ( تجدید نظرخواه فعلی ) جهت انجام تعمیرات و اقدامات دیگر ساختمان نماینده تام الاختیار وی محسوب بوده و نتیجتا اجازه ورود به این ساختمان را دارد و با التفات به اینکه حسب تحقیقات انجام شده و گواهی گواهان و توضیحات خود شکات در مراحل تحقیقات تجدید نظر خواه فقط در طبقه اول ساختمان حضور یافته که با شکات و فرزند آنان در گیر شده و در نتیجه هیچ گونه ورودی به آپارتمان طبقه دوم ساختمان که در اجاره شکات بوده نداشته است بنابراین و با توجه به مجاز بودن تجدید نظرخواه در ورود به ساختمان ملکی پدرش جهت بازدید و سرکشی به آپارتمان طبقه اول و استفاده از آن لذا ورود مشارالیه به طبقه اول ساختمان آن هم پس از نواختن زنگ در ورودی و باز شدن آن از طرف فرزندان شکات فاقد وصف جزایی بوده و چون ارتکاب بزه ورود بعنف از ناحیه تجدید نظرخواه ثابت و مدلل نبوده و نامبرده نیز در کلیه مدافعات خود ارتکاب این بزه انتسابی را قویا انکار نموده است لذا دادگاه با قبول اعتراض تجدید نظر خواه در این قسمت دادنامه تجدید نظر خواسته را در قسمت مربوط به محکومیت تجدید نظرخواه به تحمل 74 ضربه شلاق به اتهام ورود بعنف فسخ و حکم به برائت مشارالیه از اتهام ورود بعنف صادر و اعلام می نماید .
ثانیا در خصوص محکومیت تجدید نظرخواه به تحمل 3 ماه حبس به لحاظ ارتکاب بزه جعل عنوان نظر باینکه مودای گواهی گواهان و تحقیقات انجام شده احراز نمیگردد که تجدید نظرخواه با عنوان مجعول در محل مورد اجاره شکات حضور یافته و یا جعل عنوان کرده باشد صرف حضور در محل با لباس نظامی با توجه باینکه نامبرده یک فرد نظامی بوده و حق استفاده از لباس نظامی را داشته نمیتواند دلیل بر جعل عنوان محسوب شود و بعلاوه به فرض اینکه حسب ادعای شکات , تجدید نظرخواه در محل درگیری اعلام کرده باشد که دارای حکم تخلیه مورد اجاره بوده و جهت تخلیه مراجعه نموده است با وصف خلاف واقع بودن این ادعای تجدید نظرخواه این امر با توجه باینکه تجدید نظر خواه برای شکات فرد شناخته شده ای بوده دلیل بر جعل عنوان از طرف وی نبوده و در نتیجه به لحاظ ارتکاب بزه عنوان مجعول مستوجب مجازات نخواهد بود بنابراین وبا توجه به دفاعات تجدید نظر خواه در کلیه مراحل تحقیق و انکار بزه انتسابی موصوف و با توجه به اصل کلی برائت دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته در قسمت مربوط به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه حبس بلحاظ ارتکاب بزه عنوان مجعول حکم ببرائت وی در این قسمت صادر واعلام مینماید .
ثالثا در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه تجدید نظرخواستهاز حیث محکومیتش به تحمل سی ضربه شلاق باتهام فحاشی و 2 ماه حبس باتهام تهدید از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراض موثر و موجهی که باساس دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت خلل و خدشه ای وارد و مالا فسخ دادنامه مذکور را ایجاب نماید بعمل نیامده و با توجه به تحقیقات انجام شده و مودای گواهی گواهان و گزارش مرجع انتظامی دادنامه معترض عنه از حیث احراز بزهکاری تجدید نظر خواه صحیحا اصدار یافته و خالی از اشکال قانونی میباشد , النهایه از حیث تطبیق مورد با قانون و تعیین مجازات چون بزه تهدید با ماده 113 قانون تعزیرات انطباق داشته که اشتباها در دادنامه تجدید نظر خواسته به ماده 182 تعزیرات استناد گردیده و هم چنین مجازات قانونی جرم به تهدید شفاهی تا 74 ضربه شلاق یا 2 ماه تا 2 سال حبس می باشد و طبق شق 2 مصرف آن در موارد معین" href="/tags/54176/ماده-3-قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر گاه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 91 روز حبس و حد اقل ان کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد و باین اعتبار تعیین دو ماه حبس برای تجدید نظر خواه در خصوص ارتکاب بزه تهدید با مقررات قانونی انطباق نداشته و چون افزایش حبس مورد حکم به بیش از سه ماه در این مرحله از دادرسی با توجه به تبصره 2 شق 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میسر نمی باشد لذا تبدیل حبس مورد حکم به جزای نقدی الزامی خواهد بود بنا بمراتب دادگاه با تبدیل دو ماه حبس مورد حکم بپرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت با رد اعتراض تجدید نظر خواه بشرح فوق تصحیح و تایید مینماید رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنگیزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1213
تاریخ تصویب :
1374/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :