جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1223 - 27 / 7 / 74
بتاریخ 22 / 7 / 74 در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه عمومی شهرری بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 6 - 74 تحت نظر است به حکایت پرونده آقای محمد علی ... بر علیه آقای فریدون ... از جهت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار اعلام شکایت نموده و متعاقبا برحسب گزارش مامورین انتظامی سازش و اعلام گذشت نموده اند دادگاه با توجه به مراتب مذکور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر رای صادر مینماید .

رای دادگاه
در خصوص اتهام فریدون ... فرزند حسن دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از کار با توجه با اعلام گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن موضوع و صرفنظر از صحت و ستم قضیه مستندا بماده 159 قانون تعزیرات قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر و اعلام میدارد پرونده از موجودی آمار کسر و بایگانی شود .
رئیس شعبه ششم دادگاه شهرریشماره دادنامه : 589 کلاسه پرونده : 74 / 669 تاریخ : 11 / 11 / 74
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه آقایان : قاسم چنگیزی رئیس و عباسیان مستشار
تجدید نظر خواه : آقای علی ... بنشانی ...
تجدید نظرخوانده : ...
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1223 , 27 / 7 / 74 شعبه 6 عمومی شهرری
بتاریخ 11 / 11 /74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 74 / 6669 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید .
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی ... به دادنامه شماره1223 , 27 / 7 / 74 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی تهران که طی ان بلحاظ گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده با توجه به محتویات پرونده نظرباینکه شاکی تجدید نظر خواه بموجب صورتمجلس مورخ 22/7/74 تنظیمی از طرف قاضی تحقیق از شکایت خود علیه متهم کلا گذشت و رضایت نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده است و موضوع اتهام متهم نیز حسب محتویات پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از کار تخلف از مقررات کار نسبت به شاکی بوده که قانونا از جرائم قابل گذشت محسوب میگردد و چون عدول از گذشت حسب مدلول ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته صحیحا اصدار یافته و خالی از منقصت میباشد و از آنجائیکه اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نسبت به موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنگیزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1223
تاریخ تصویب :
1374/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :