جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 2667 پرونده کلاسه 80 / 2326 تاریخ : 1 / 10 /80
مرجع رسیدگی : شعبه 816 دادگاه عمومی تهران
شاکی : هاشم ... بنشانی ...
متهم : فرحناز ... بنشانی ...
اتهام : جعل
گردشکار : پس از وصول در خواست و ثبت آن به ک-لاسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شعبه 816 محاکم عمومی تهران بتصدی امشا کننده ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای هاشم ... فرزند محمد حسین با وکالت و حمایت دفتر حقوقی ایثارگران ناحیه شرق تهران آقای محمود ... علیه همسرش فرحناز ... فرزند قدرت الله دایر بر جعل فتوکپی نامه شماره 1417973 / 35 مربوط به سرممیزی مالیاتی و استفاده از سند مجعول ( فتوکپی نامه فوق الذکر ) جهت تعیین اجرت المثل ( و ارائه آن بکارشناس بنام خانم هایده ... ) با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از انکار متهمه در مورد جعل فتوکپی نامه فوق الذکر دادگاه باستناد به رای وحدت رویه شماره 6339 - 27 / 9 / 1342 که اظهار می دارد جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سند به معنی و مفهوم ماخوذه قانونی بشمار نمی رود فلذا باستناد به بند الف از ماده 177 از قانون آئین نامه دادرسی در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 بعلت جرم نبودن بزه انتسابی ( در مورد جعل فتوکپی ) قرار منع تعقیب متهمه موصوف را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد اتهام متهمه در خصوص استفاده از سند مجعول فتوکپی نامه فوق الذکر صرفنظر از دفاعیات و اظهارات متهمه خصوصا رای وحدت رویه فوق الذکر بنظر دادگاه وقتی جعل در فتوکپی او مصادیق و از عناصر تشکیل دهنده بزه جعل نباشد بالطبع سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود و استفاده از آن مصادیق جرم فوق الذکر نمی باشد فلذا قرارمنع تعقیب متهمه فوق الذکر را صادر و اعلام می نمایم رای صادره قطعی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد . ضمنا به شاکی ارشاد چنانچه در این خصوص خسارتی با اموالی از ایشان در مورد استفاده از این کپی وارد شده می تواند از طریق حقوقی احقاق حق نماید .
رئیس شعبه 816 دادگاه عمومی تهران - یخکشی فر

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2667
تاریخ تصویب :
1380/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :