جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 836 کلاسه پرونده : 74 - 4 - 854 ت
تاریخ : 3/8/1374
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس, مستشار عباس عباس نژاد
تجدید نظر خواه : آقای جعفر ... بنشانی ...
تجدید نظر خوانده : -
تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 486 - 12 / 7 / 74 صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول درخواست تجدید نظر خواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است . با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
طبق دادنامه شماره 486 مورخ 12/7/1374 شعبه 154 دادگاه عمومی تهران آقای جعفر ... فرزند علی باتهام تزویر در اوراق امتحان و آزمون اخذ گواهینامه رانندگی و باستناد ماده 29 قانون تعزیرات اسلامی به تحمل ده ضربه شلاق محکوم گردیده با ابلاغ حکم محکوم علیه نسبت بدان اعتراضی به عمل نیاورده است , لیکن آقای قاضی اجرای احکام به شرح تصمیم مورخ 12 / 7 / 1374 عنوان نموده است که چون نسبت به موضوع مطروحه در قانون مجازات تعیین نگردیده و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات دارا باشد قابل تعقیب است , لهذا در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده بنظر دادگاه صادر کننده حکم رسیده است و در اجرای ماده 12 همان قانون پرونده به دادگاههای تجدید نظر استان ارسال شده است . عنایتا به مراتب فوق و صرفنظر از اینکه به استناد ماده 26 قانون فوق الذکر در احکام کیفری محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر را دارا میباشد و قاضی اجرای احکام مطابق قانون در عداد اشخاص صاحب حق برای درخواست تجدید نظر نیست لیکن با توجه به بند 3 ماده 22 قانون موصوف و نظر باینکه قانونا عمل انتسابی به آقای جعفر ... قابل تعقیب نبوده و جرم تلقی نمیباشد و جعل و تزویر هم احراز نگردیده , عنایتا به نظریه شماره 6657 / 7 مورخ 8 / 11/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه و مستندا به بند 2 ماده 22 قانون یاد شده با نقض حکم صادره , برائت آقای جعفر ... فرزند علی را از بزه انتسابی صادر و اعلام میدارد . رای دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید حسین جعفری

شماره دادنامه : 486 - 12 / 7 /74 پرونده : 74 - 154 - 1066
بتاریخ 12 / 7 / 74 در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده بکلاسه فوق الذکر تحت نظر است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر رای می دهد .
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای جعفر ... فرزند علی 24 ساله شغل راننده باسواد اهل تهران دایر به تزویر در اوراق امتحانی آزمون راهنمائی و رانندگی شهرستان تهران دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به گزارش اداره راهنمایی و رانندگی و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه بزه انتسابی را نسبت به متهم موصوف محرز تشخیص داده و به استناد ماده 29 قانون تعزیرات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ده ضربه شلاق محکوم می نماید .
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
836
تاریخ تصویب :
1374/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :