جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1098 پرونده کلاسه : 6ت/74/905
تاریخ : 3/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
تجدید نظر خواه : صاحب ... بنشانی ... , بانو سهیلا ... بنشانی ...
تجدید نظر خوانده : ...
خواسته : تجدید نظر
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگستری تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای صاحب ... و بانو سهیلا ... به دادنامه شماره
382 - 17/8/74 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی تهران اولا در مورد اتهام فریب در ازدواج با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه آقای صاحب ... ( تجدید نظر خواه ) ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده و بر دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث رعایت ضوابط و مبانی قانونی خدشه وارد نمی باشد لهذا اعتراض وی از حیث مجازات هشت ماه حبس در رابطه با فریب ازدواج وارد نبوده با رد آن دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید و استوار می گردد .
ثانیا : در مورد اعتراض وی نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول , نظر به اینکه هدف تجدید نظرخواه از الصاق عکس خود بر روی شناسنامه شخصی بنام آقای محمد ... فریب خانم سهیلا ... و والدینش برای ازدواج بوده , لهذا عمل مزبور جرم مستقلی نمی باشد در مورد استفاده از سند مزبور نیز با عنایت به این که استفاده از شناسنامه مجعول بصورت فریب در ازدواج می باشد از این جهت نیز عمل واحدی مرتکب گردیده که دارای عناوین متعدد جرم است و مجازات مستقلی ندارد بلکه مجازات جرمی که که اشد است اعمال می گردد که در ما نحن فیه همان مجازات فریب در ازدواج می باشد لهذا از نظر جعل و استفاده از سند مجعول دادنامه مخدوش بوده با نقض آن تجدید نظر خواه ( آقای صاحب ... ) تبرئه میگردد واما در مورد تجدید نظر خواهی خانم سهیلا ... نظر به اینکه اعتراض وی به دادنامه موصوف وارد بنظر نمی رسد با رد آن و تایید دادنامه از جهت فریب در ازدواج مشارالیها راهنمایی می گردد که در خصوص مطالبه نفقه و غیره می بایست طبق مقررات اقدام قانونی جداگانه مبذول دارد .
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران
نبوی

شماره دادنامه : 382 - 17/8/74 پرونده کلاسه : 747/50/1895 تاریخ رسیدگی : 17/8/74
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 50 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه
شاکی : سهیلا ... بنشانی ...
متهم : صاحب ... بنشانی ...
موضوع : جعل و استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج
گردشکار : پس از ارجاع پرونده ووصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل شکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای صاحب ... فرزند علی دائر بر جعل در شناسنامه و استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج به این شرح که حسب اظهارات متهم وی شناسنامه ای را با مشخصات محمد ... پیدا نموده سپس با الصاق عکس خود بر روی شناسنامنه خود را فاقد همسر اعلام نموده و بدینوسیله بخواستگاری خانم سهیلا ... رفته , خانم سهیلا ... نیز بجهت اینکه متهم فاقد همسر و فرزند بوده تن به ازدواج با متهم داده و پس از ازدواج متوجه میشود متهم دارای همسر و دو فرزند میباشد و مشخصات واقعی وی صاحب ... فرزند علی بوده وشناسنامه ارائه شده جعلی وغیر واقعی بوده است ضمنا واقعه ازدواج زوجین نیز در دفتر ازدواج و طلاق شماره 75 تهران واقع در میدان رسالت ثبت شده است . که با توجه به محتویات پرونده خاصه شکایت شکات سهیلا ... و عباس ... اقاریر اعترافات متهم وجود سند ازدواج زوجین که در آن به صراحت اعلام شده که زوج همسر دیگری ندارد و مشخصات وی نیز محمد ... ذکر شده است , وجود شناسنامه طرفین و سایر قرائن و دلائل موجود در پرونده جرائم انتسابی ثابت است و با انطباق موضوع با مواد 5 و 6 قانون راجع به ازدواج و مادتین 26 و29 قانون تعزیرات و ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهم صاحب ... را محکوم به 8 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 30 ضربه شلاق محکوم می نماید . و اما در مورد اتهام مریم ... مبنی بر ایراد ضرب عمدی و فحاشی نسبت به آقای عباسعلی ... و همسرش صرفنظر از اینکه شکات در این خصوص اخیرا شکایتی را مطرح ننموده اند , با توجه به محتویات پرونده بلحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان میباشد .
دادرس شعبه 50 عمومی تهران - لواسانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1098
تاریخ تصویب :
1374/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :