جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 2293 - 7/10/74 کلاسه پرونده : 74/153/3151
تاریخ رسیدگی : 6/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 153 دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا کننده ذیل :
شاکی : اداره کل کار وامور اجتماعی تهران
مشتکی عنه : آقای فریدون ... بنشانی ...
در تاریخ فوق شعبه 153 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده امر تحت نظر قرار دارد با مطالعه و بررسی مجموع اوراق پرونده و عنایت به جهات موجود در آن ختم و رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید :

رای دادگاه
در خصوص شکایت وزارت کار و امور اجتماعی علیه آقای فریدون ... فرزند حسن کارفرمای کارگاه ... بر 1 - تخلف از مقررات حفاظتی و بهداشتی موضوع ماده 91 قانون کار وآئین نامه های مربوطه 2 - بکار گماری غیر مجاز اتباع خارجی , با توجه به شکایت فوق الذکر و گزارش بازرسان کار و اقاریر و اظهارات مشتکی عنه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز و ثابت تشخیص ومستند به 91و 101و 120و 176و 181و قانون کار مصوب 1369 و مواد 51 و 2 و 56 و 62 و 37 و 31 و 14و 70 آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها وماده 14 آئین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاهها و ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و اعمال تخفیف در مجازات ( و تبدیل حبس به جزای نقدی ) نامبرده فوق را در خصوص تخلف از مقررات حفاظتی و بهداشتی بملغ هفتصد هزار ریال جزای نقدی ( و رفع کامل تخلفات اعلام شده در مدت دو ماه ) و در خصوص بکارگماری غیر مجاز اتباع خارجه قطعی به پرداخت چهار صد هزار ریال جزای نقدی محکوم و صادر اعلام میگردد رای صادره خصوصی و در خصوص بکارگماری غیر مجاز اتباع خارجه قطعی و در خصوص تخلفات حفاظتی و بهداشتی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد .
دادرس شعبه 153 محاکم عمومی تهران
احمد رفیعی

شماره دادنامه : 202 کلاسه پرونده : 74/896 تاریخ : 12/3/75
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : آقای فریدون ... بنشانی : ...
تجدید نظر خوانده : اداره ... اجتماعی استان تهران
تجدید نظر خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 2293 مورخ
7/10/74 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 16 دادگاه تجدید نظر ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع وسرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای فریدون ... بر علیه اداره کار و امور اجتماعی استان تهران از دادنامه شماره 2293 مورخه 7/10/74 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت خود به علت تخلف از امور بهداشتی و حفاظتی کارگاه خود بکار گماردن غیر مجاز اتباع خارجی با توجه بلایحه تجدید نظر خواهی و گزارش بازرسان وزارت کار وامور اجتماعی و فقدان دلایل قانونی و شرعی به اثبات ادعای وی نتیجتا غیر واقع تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و ابرام میگردد .
این رای بر طبق بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
مستشار شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران : رضا وصالی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران : سید جعفر صابر

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2293
تاریخ تصویب :
1374/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :