جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 4196 - 8 / 2 /75 کلاسه پرونده : 74 / 153 / 3091
تاریخ رسیدگی : 5 / 2 / 75
مرجع رسیدگی : شعبه 153 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل : ( دادگستری مستقر در وزارت کار )
شکات : 1 - اداره کل کار تهران بنشانی ... 2 - هیئت موضوع ماده 22 قانون تشکیل شورا های اسلامی کار تهران به نشانی ... 3 - آقای حبیب ... به نشانی ... 4 - آقای صفر ... به نشانی ... 5 - آقای حسن ... به نشانی ...
مشتکی عنه - آقای ابراهیم ... به نشانی ... با وکالت آقای خسرو شهابی به نشانی ...
در تاریخ فوق شعبه 153 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده امر تحت نظر قرار دارن با مطالع و بررسی مجموع اوراق پرونده و عنایت به جهات موجود در آن ختم رسیدگی را اعلام و با استعاند از خدای متعال به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص اتهامات آقای ابراهیم ... فرزند اکبر م-دیر عامل شرکت ... دائر بر 1 - تخلفات حفاظتی موضوع ماده 91 قانون کار و آئین نامه های مربوطه 2 - خودداری از اجرای بموقع رای قطعی و لازم الاجرای مورخ 9/6/74 هیئت حل اختلاف در خصوص ابقا بکار مجدد آقایان حبیب ... و صفر ... 3 - جلوگیری از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار شرکت ... دادگاه با ملاحظه شکایات اداره کل کار تهران و هیئت موضوع ماده 22 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آقایان حسین ... فرزن محمد حسین و حبیب ... فرزند ابوالفضل و صفر ... فرزند علی بابا اعضای شورای اسلامی کار شرکت ... و دلائل ارائه شده از جمله رای قطعی مورخ 9 / 6 / 74 هیئت حل اختلاف دائر بر اشتغال بکار مجدد آقایان صفر ... و حبیب ... در قسمت خدمات پس از فروش و آرای متعدد هیئت موضوع ماده 22 قانون تشکیل شوراه های اسلامی کار و فتوکپی صورت مجلس مورخ 16 / 11 / 74 مامور اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی نارمک دائر بر عدم اعاده بکار مجدد آقایان حبیب ... و حیدر ... توسط متهم موصوف به آرای قطعی متع-دد از سوی هیئت های حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار عده ای از کارکنان شرکت فوق الذکر که حکایت از این دارد اشخاص مربوطه بدون کسب نظر شورای اسلامی کار و بر خلاف مواد 27 و 28 قانون کار مصوب 1369 از شرکت اخراج شده اند و نیز دفاع آقای ابراهیم ... و وکیل وی مبنی بر اجرای رای قطعی فوق الاشعار در خصوص آقایان حبیب ... و حیدر ... فاقد مستند و غیر ثابت میباشد و صرف صدور دستور بازگشت بکار قبلی نامبردگان توسط مدیریت به قسمت ذیربط بدون اینکه در عمل به شغل قبلی خود بازگشت نموده باشند اجرای رای تلقی نمی گردد و مدیریت شرکت ( کارفرما ) مطابق ماده 180 قانون کار مسئول اجرای رای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف میباشد و امتناع مسئول واحد زیربط ( خدمات پس از فروش ) از پذیرش آنها ( برفرض صحت ) رافع مسئولیت مدیریت نخواهد بود بنا به جهات فوق و تحقیقات معموله و گزارشات بازرسان کار و اقاریر و اظهارات مشتکی عنه و اظهارات سه تن از اعضای هیئت موضوع ماده 22 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و هیئت های حل اختلاف و عدم دعوت از عظورا بطشورا جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره و نیز اخراج عده ای از کارکنان شرکت بدون کسب نظر شورای اسلامی و امثال آن از انجام وظایف شورایی ممانعت بعمل آورده است بنا به مراتب اتهامات انتسابی به آقای ابراهیم ... در نظر دادگاه محرز و ثابت تشخیص و مستند به اصول 6 و 26 و 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 27 و 28 و 91 و 95 و 101 و 131 و 159 و 176 و 178 و 180 و 184 قانون کار مصوب 1369 و مواد 13 و 18 و 21 و 24 و 26 و 28 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30 / 10 / 63 و مواد 6 و 9 و 11 و 12 و 18 و 41 آئین نامه اجرائی قانون شوراهاای اسلامی کار مصوب 17 / 7 / 64 و مواد 14 و 15 و 25 و 28 و 31 و 37 و 61 آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و ماده 14 آئین نامه حفاظتی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاهها و ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها و ماده 3 آئین نامه حفاظتی ماشین سنگ سنباده و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نامبرده فوق را در خصوص تخلفات حفاطتی با رعایت بند 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و اعمال تخفیف در مجازات به لحاظ اقداماتی که در جهت رفع تخلفات به عمل آمده است به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و نیز رفع کامل تخلفات اعلام شده در مهلت یک ماه و نیم محکوم و صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام خودداری از اجرای به موقع رای قطعی مورخ 9 / 6 / 74 هیئت حل اختلاف به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و اجرای کامل رای موصوف ( بکارگماری مجدد آقایان حبیب ... و صفر ... در قسمت خدمات پس از فروش شرکت ... ) و نیز در مورد جلوگیری از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار شرکت ... به تحمل سه ماه و نیم حبس تعزیری محکوم و صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و در خصوص تخلفات حفاظتی و بهداشتی و خودداری از اجرای رای قطعی هیئت حل اختلاف ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص جلوگیری از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار قطعی می باشد .
دادرس شعبه 153 محاکم عمومی تهران
احمد رفیعی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4196
تاریخ تصویب :
1375/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :