جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 2269 - 7/10/74 کلاسه پرونده : 74/153/3145
تاریخ رسیدگی : 6/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 153 دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا کننده ذیل
شاکی : اداره کل کار و امور اجتماعی تهران
مشتکی عنه : جلال ... بنشانی ...
درتاریخ فوق شعبه 153 دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده امر تحت نظر قرارداد با مطالعه وبررسی مجموع اوراق پرونده و عنایت به جهات موجود در آن ختم رسیدگی رااعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید :

رای دادگاه
در خصوص شکایت وزارت کار و امور اجتماعی علیه آقای جلال ... فرزند حسن مدیر عامل شرکت ... دائر بر تخلف از مقررات حفاظتی و بهداشتی موضوع 91 قانون کار و آئین نامه های مربوطه , با توجه به شکایت وارده و گزارش بازرس کار و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و عدم ارائه دلایلی موجه که موجب رد گزارش بازرس کار گردد , اتهام انتسابی محرز و ثابت تشخیص و مستند به مواد 91 و101 و176 قانون کار مصوب 1369 و مواد 14 و25 آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و ماده 39 آئین نامه حفاظتی پرسها و رعایت بند 5 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی و اعمال تخفیف در مجازات بلحاظ فقدان سابقه کیفری نامبرده فوق را بپرداخت مبلغ چهار صد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و نیز رفع کامل تخلفات اعلام شده ( در مدت چهل روز ) محکوم و صادر و اعلام میگردد , رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 153 محاکم عمومی تهران

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 1419 کلاسه پرونده : 6/74/1250 تاریخ : 29/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : جلال ... به نشانی ...
تجدید نظر خوانده : اداره کل ... اجتماعی تهران
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 2269 مورخ 7/10/74 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدبم داشته که به شعبه ششم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای جلال ... از دادنامه شماره 2269, 7/10/74 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده و بر دادنامه موصوف نیز از حیث رعایت ضوابط قانونی خدشه وارد نمیباشد لذا با رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تائید و استوار می گردد .
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران
نبوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2269
تاریخ تصویب :
1374/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :