جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


پرونده : 6 - 82 تاریخ : 11/9/13 شماره دادنامه 1163 - 11/9/1374
بتاریخ 11/9/1374 در وقت فوق العاده پرونده زیر تحت نظرات عباس ... حضور دارند دادگاه خطاب به نامبرده هویت شما محرز است و متهم به نگهداری 51 عدد طوق کبوتر از خود دفاع نمائید در پاسخ اظهار داشت کبوترها مال من است و دادگاه خطاب به متهم آخرین دفاع خود را بگو در پاسخ اظهار داشت قبول دارم.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای عباس ... مبنی به نگهداری 51 طوقه کبوتر
به گزارش و کشف کبوترها و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و در محضر دادگاه جرمش بنظر ثابت است مستندا بماده واحده و تبصره 2 آن نامبرده را بتحمل 91 نود و یک روز زندان محکوم نماید حکم صادره بیست روز پس از ابلاغ نامبرده تجدید نظر است و کبوترها چون به مرکز سالمندان تحویل داده شده است در خصوص آن تصمیم اخذ نمی شود دفتر پس از ثبت نتیجه و ابلاغ حکم پرونده را باجرای احکام ارسال فرمائید. شعبه 176
رئیس شعبه 176 دادگاه عمومی تهران

بسمه تعالی
تاریخ : 5/11/74 کلاسه : 74/604 دادنامه : 600
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : آقای عباس ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه 1163 - 11/9/74 شعبه 176 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی مورخ 12/9/74 آقای عباس ... محکوم علیه دادنامه شماره 1163 - 11/9/74 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی تهران از دادنامه مذکور بلحاظ محکومیت وی به تحمل 91 روز حبس تعزیری اتهام نگهداری 51 طوقه کبوتر، هر چند تجدید نظرخواه اعتراض موثری بعمل نیاورده و دادنامه برابر موازین قانونی صادر گردیده تنها عنوان ماده واحده تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/58 از قلم افتاده که مستندا به بند ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح و تائید میشود اما نظر به اینکه تجدید نظرخواه فاقد سابقه کیفری بوده استحقاق تخفیف مجازات را دارد. لذا دادگاه به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی نود و یک روز حبس مقرر در ماده متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل مینماید.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - مصطفوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1163
تاریخ تصویب :
1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :