×

تبدیل چهار ماه حبس تعزیری به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی

تبدیل چهار ماه حبس تعزیری به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی

تبدیل-چهار-ماه-حبس-تعزیری-به-پرداخت-پانصد-هزار-ریال-جزای-نقدی
کلاسه پرونده : 74/16ت/820 تاریخ : 24/11/74 شماره دادنامه : 74/661
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : آقای اصغر ... فرزند غلامحسین ...
تجدید نظرخوانده : آقای شمس ... فرزند حسین ...
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 278 مورخ 27/10/74 شعبه 163 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخوا دادخواستی بخواسته قوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شماره 766 - 2/11/74آقای اصغر ... از دادنامه شماره 1278 مورخ 27/10/74 صادره از شعبه 163 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل چهار ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاج همراه ... نظر باینکه بنا به تجویز بند 1 ماده 3 قانون اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 به جای مجازات تعزیری موضوع حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وجاهت قانونی نداشته بنا به مراتب دادنامه صادره از نظر تطبیق عمل با قانون در این قسمت دارای اشتباه است اما نظر باینکه این اشتباه به اساس رای لطمه ای وارد نمی سازد لهذا دادگاه مستندا به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تبدیل چهار ماه حبس تعزیری به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و قید مواد 295 و تبصره 3 ذیل و 297 و302 و304 قانون مجازات اسلامی که در محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت دیه کامله در دادنامه مذکور ذکر نشده است دادنامه تجدید نظرخواسته را اصلاح و تائید مینماید .
مستشار شعبه شانزدهم تجدید نظر استان تهران - طباطبائی

تاریخ : 27/10/74 دادنامه : 1278
بتاریخ 27/10/74 بوقت فوق العاده پرونده تحت نظر است پس از مطالعه اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح زیر انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
آقای اصغر ... متهم است به قتل غیر عمد حسین ... بر اثر بی احتیاطی با توجه بگزارش مامورین نظریه کاردان فنی اقرار متهم و گواهی پزشکی قانونی وقوع جرم از ناحیه نامبرده محرز و مسلم بوده با انطباق مورد با ماده 149 از قانون تعزیرات از نظر خود پیشینه کیفری رعایت تخفیف را منظور نامبرده را با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغی معادل دیه کامل یک مرد در حق اولیای دم محکوم میدارد. این رای پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهان است . رای پس از ابلاغ و درج در دفاتر و آمار باجرای احکام ارسال نامه ضمنا ماشین شرکت داور تحویل داده شود.
رئیس دادگاه عمومی شعبه 163 تهراننوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 661

تاریخ تصویب : 1374/11/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.