جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ 25/4/73 شماره دادنامه 43 کلاسه پرونده 72/223

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 " در هر موردکه وزیردادگستری ازسوءشهرت یاعدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتریا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه درنتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرزگردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادرخواهدکرد این حکم ازتاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود ..."
نظر به اینکه مدلول ماده مذکورمفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال درسمتهای مذکور و به جهات مندرج درآن ماده می باشد و تسری وتعمیم حق اعتراض نسبت به رای برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر درآن ماده است ، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه های صادره براساس ماده 42 قانون فوق الذکر به دادستان انتظامی درتهران و جانشین دادستان انتظامی دراستانها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می باشد ، مخالف حصرحق اعتراض به محکوم علیه است و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/72/223 9/6/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای بهمن رضاخانی .
طرف شکایت :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمت اخیربند25 از مجموعه بخشنامه های ثبتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :به استناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشورحق اعتراض رانسبت به صدورحکم بدوی انتظامی درمورد سردفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمی به دادستان هم قائل شده است که این موضوع کاملا برخلاف مدلول ماده 42 مذکورمی باشد ، بدین قرارکه درماده 42 مزبورگفته شده است "دادگاه رای به سلب صلاحیت صادرخواهدکرداین حکم از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز قابل اعتراض می باشد" در اینجا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر و یا دفتریار می باشدنه حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار (درزمان صدورحکم سلب صلاحیت ) و دادستان انتظامی ( درزمان صدورحکم برائت ) باشد درنتیجه باتوجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکرشده درماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمی مشخص است که فقط در صورت صدورحکم سلب صلاحیت سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی ازطرف سردفترویا دفتریارمی باشد.
باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی وابطال قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکرمبنی براعتراض دادستان انتظامی رادارد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 539/11-12/2/73 درپاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته اند:
بند25 مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنایت به ماده 27آئین نامه قانون دفاتراسنادرسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسنادرسمی می باشد وفق مقررات قانونی صادرگردیده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پورباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سوم آبان ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14460

5
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
43
تاریخ تصویب :
1373/04/25
تاریخ ابلاغ :
1373/08/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :