جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


تاریخ : 29/4/76 پرونده کلاسه : 76/25ت/182 شماره دادنامه : 386
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده آقای علی اکبرمیرزا رضائی ریاست دادگاه وجیهه اله موسوی مستشار
تجدید نظرخواه : آقای ... با وکالت علی خلیلی سادات لو به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ... به نشانی ...
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 1474 - 28/11/75 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت ت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
بر اساس دادنامه شماره 28/11/1474 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج آقای علی ... مدیر عامل شرکت ... به اتهام تولید و عرضه رب گوجه فرنگی خارج از استاندارد به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است که از این دادنامه تجدید نظر خواهی شده و پرداخت به این دادگاه ارجاع گردیده است اینک نظربه اینکه متهم و وکیل وی به شرح لوایح تقدیمی اتهام و جرم اعلام شده را متوجه مدیر عامل وقت شرکت ... ندانسته اند و استناد آنان به بهمن ماه سال هفتاد و یک خلاصتا دایر به اینکه مسئولیت کنترل کیفی فرآوردهای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند و به شرح اوراق و مدارک مضبوط در پرونده شخصی به نام خانم نزهت ... فرزند مرتضی تعیین و اعلام گردیده و با توجه به اینکه لایحه شماره 12738 مورخ 5/3/76 دفتر حقوقی و امور مجلس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خطاب به این دادگاه نیز صراحتا مخاطب اصلی کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری را مسئول کنترل کیقیت وارد دانسته نه مدیر عامل آن لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام به تجدید نظرخواه و به لحاظ شمول اصل برائت متهم موصوف را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است با توجه به لایحه اخیر تجدید نظرخوانده پرونده در خصوص مسئول کنترل کیفی شرکت ... مفتوح بوده و عینا جهت رسیدگی به مورد به دادگاه محترم نخستین عاده می گردد.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان تهران علی اکبرمیرزارضائی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
386
تاریخ تصویب :
1376/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :