جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ : 26/4/74 شماره پرونده : 128 - 74/1268 - 962 - 440
شماره دادنامه : 586 الی 583 - 29/4/74
مرجع رسیدگی : شعبه 128 دادگاه عمومی تهران
شاکی : 1- آقای حمیدرضا ... به نشانی ... 2- آقای نبی اله ... به نشانی ... 3- آقای وانیک ... به نشانی ... 4- آقای اسکندر محمد پور به وکالت از آقای وانیک ... به نشانی ... 5- ابوذر صادقی ... وکیل آقای حاج محمد ... به نشانی ...
متهم : 1- آقای ماکسیم ... فرزند سرکیس به نشانی ... 2- آقای زارع ... به نشانی ... 3- آقای جلیل ... به نشانی ...
گردشکار : متهم در اثر شکایت شاکی مورد تعقیب واقع که پرونده پس از رسیدگی ختم جلسه را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده به حکایت اوراق پرونده در مورخه 8/12/73 بر اثر جوشکاری در تعمیرگاه مجاز شماره ... به نشانی ... آتش به مخازن اتومبیلهای متوقف در تعمیرگاه حریق مهیبی در تعمیرگاه مذکور واقع و موجب انهدام سه دستگاه اتومبیل هیلمن شماره 32298 - تهران 4 - و دوو شماره 353 ب 75 تهران 11 و وانت داتسون شماره 65789 تهران 15 می گردد بازرس اداره کار علت وقوع حادثه را جدا شدن شیلنگ گاز استیلن را از منبع و کپسول گاز - نقص فنی دستگاه جوشکاری و نا ایمن بودن آن پوسیدگی و فرسودگی شیلنگ های دستگاه جوشکاری و فقدان شیر فلکه در آن و عدم حضور نظارت کارفرمای قسمت صافکاری آقای جلیل ... به هنگام انجام کار کارگران و عدم وجود وسائل اطفاء حریق از جمله آب و شیلنگ مخصوص دانسته و مسئولیت را متوجه مدیران و کارفرمایان تعمیرگاه و کارفرمای صافکاری دانسته است مالکین اتومبیلهای خسارت دیده آقایان حمیدرضا ... مالک اتومبیل دوو و نبی اله ... مالک اتومبیل هیلمن و وانیک ... مالک وانت و داتسون و کارگاه نقاشی اتومبیل محل دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم می دارند و آقای اسکندر محمدپور با وکالت از طرف آقای ... در پرونده به عنوان وکیل احد از شکاه دخالت می نماید علیهذا با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات واقاریر آقایان ماکسیم ... و زارع ... دائر بر اینکه آقای راچیک خاچاطور از چهار سال قبل از حادثه در مسافرت خارج از کشور بوده است و از آن زمان اداره تعمیرگاه به عهده آن دو نفر بوده است و اینکه تعمیرگاه فاقد وسائل اطفاء حریق از جمله آب و شیلنگ مخصوص مربوطه برای اطفاء حریق بوده و فقط یک کپسول آتش نشانی در تعمیرگاه بوده است که آن نیز عمل نکرده است و اظهارات جلیل ... دائر بر اینکه به هنگام جوشکاری از طرف شاگرد و کارگر خود ( دهقان ) در کارگاه حضور نداشته است و با عنایت به نظر بازرس اداره کار در مورد علت حادثه و نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده به زیاندیده گان دادگاه با احراز بزهکاری متهمین موصوف آقایان ماکسیم ... و زارع ... به عنوان مدیران تعمیرگاه و جلیل ... به عنوان صاحبکار و کارفرمای قسمت صافکاری هر یک از آنان را مستندا به ماده 176 قانون کار ناظر به ماده 91 همان قانون با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی با توجه به وضعیت خاص آنان به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی از جهت کیفری محکوم می نماید و هراچیک را به علت عدم توجه اتهام تبرئه می نماید و در مورد دادخواست ضرر و زیان خواهانها علیه خواندگان با توجه به محکومیت کیفری خواندگان بالا و نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده به خواهانها و نظر به اینکه آقایان ... و نبی اله ... فقط به طرفیت ماکسیم ... و جلیل ... دادخواست تسلیم داشته اند درحالیکه حسب نظر بازرس اداره کار سه نفر مقصر تشخیص داده شده اند بنا به مراتب نظر به اینکه دعوی متوجه هر سه نفر می باشد درحالیکه خواهانها ی موصوف به طرفیت دو نفر از آنان طرح دعوی نموده اند و لذا با توجه به محکومیت کیفری خواندگان اولا با احراز اشتغال ذمه آقایان ماکسیم ... و جلیل ... هر یک به نسبت 3 / 1 از مبلغ 22500000 ریال در برابر آقای ... و نه میلیون و هشتصدهزار ریال در برابر نبی اله ... و هفتاد میلیون ریال در برابر حمیدرضا ... و زارع ... را نیز به نسبت 3/1 از هفتاد میلیون ریال اصل خواسته در حق آقای حمیدرضا ... به اضافه هزینه دادرسی متعلقه در حق آقای حاج محمد ... و نبی اله ... محکوم می نماید بدیهی است دعوی خواهانها نسبت به مازاد مبلغ 2250000 ریال ( در مورد دعوی آقای ... ) و هفتاد میلیون ریال به آنان از طرف کارشناسان رسمی دادگستری و هم چنین دعوی آقایان ... با توجه به خسارات وارده به آنان از طرف کار شناسان رسمی دادگستری و همچنین دعوی آقایان ... و ... نسبت به 3/1 دیگر خواسته آنان بلحاظ عدم توجه دعوی ( به خواندگان آقایان ماکسیم ... و جلیل ... ) محکوم بر بیحقی و رد است آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ با تودیع هزینه قانونی قاب-ل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی تهران - ابراهیم لشکری

تاریخ : 1/8/74 پرونده کلاسه : 74/725 شماره دادنامه : 636
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی رفیع زاده
تجدید نظرخواه : 1- آقای جلیل ... به نشانی ...
تجدید نظرخواندگان : آقای وانیک ... به نشانی ... 2- آقای نبی اله ... به نشانی ... 3- آقای حمیدرضا ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه 962 - 26/4/74 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظر خواهی آقای جلیل نوری نسبت به دادنامه های شماره 586 الی 583 مورخ 29/4/76 در پرونده کلاسه 128/74/1268 - 962 - 440 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه از جانب تجدید نظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که موجبات گسیختن رای تجدید نظر خواسته را فراهم سازد به عمل نیامده و به رای صادره از نظر رعایت تشریفات رسیدگی و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایرادی وارد نیست نتیجتا ضمن رد تجدید نظر خواهی افراد یاد شده دادنامه فوق الاشعار تائید می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران - عبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
586
تاریخ تصویب :
1374/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :