×

علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمی شود

علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمی شود

علم-وی-به-تعلق-شناسنامه-مورد-بحث-به-دیگری-و-نیز-استفاده-غاصبانه-و-مجرمانه-از-آن-احراز-نمی-شود
تاریخ : 14/8/74 پرونده کلاسه : 74/636 شماره دادنامه : 675
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : رفیع زاده و علم خانی
تجدید نظرخواه : خانم فاطمه ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : ثبت احوال ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 424 - 27/3/74 صادره از شعبه 11 عمومی قم
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
هر چند تجدید نظرخواه مدت مدیدی از شناسنامه متعلق به غیر استفاده کرده و با آن عقد نامه رسمی با شوهر متوفی اش تنظیم و بعد از تولد فرزند نسبت به آنان نیز با مستند قراردادن شناسنامه یاد شده اصدار سند سجلی شده است ولی با عنایت به توضیحات و اظهارات بی شائبه مشارالیها و اینکه فاقد سواد خواندن و نوشتن می باشد و با التفات به گواهی گواهان و مطلعین مسجل لایحه اعتراضیه نامبرده علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمی شود و در نتیجه بلحاظ فقدان رکن معنوی بزه منتسبه به نامبرده دادگاه او را بی گناه تشخیص و با وارد دیدن اعتراضات مشارالیها دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و حکم بر برائت مشارالیها از بزه منتسبه ( استفاده غاصبانه از شناسنامه دیگری ) صادر واعلام می نماید قسمت دوی رای تجدید نظرخواسته مبنی بر ارسال شناسنامه یاد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شایسته و عنداللزوم محو آن تائید می شود و اضافه می نماید تجدید نظرخواه به اعتبار تولدش در مشهد هدایت قانونی می شود جهت اخذ شناسنامه برای خود به اداره ثبت احوال مشهد مراجعه کند. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رفیع زاده علم خانی

بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 11 - 73 - 1082 عمومی شماره دادنامه : 424 - 27/3/74
شاکی : ثبت احوال ...
متهم : خانم فاطمه ... به نشانی ...
نوع جرم : اخذ گذرنامه مجدد بدون مجوز قانون
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم فاطمه ... فرزند علی دایر به اخذ گذرنامه مجدد بدون مجوز قانونی به شرح کیفر خواست دادسرای عمومی قم با توجه به اظهارات بی شائبه متهم در دفاعیات خود مبنی بر اینکه گذرنامه مجدد نگرفته و از شناسنامه غیر با هویت وی برای خود استفاده نموده و آن فرد گذرنامه گرفته بوده و چون ایشان از قم درخواست گذرنامه نموده چنین استنباط گردیده که ایشان دو بار گذرنامه گرفته و لایحه مورخه 23/3/74 نماینده قضایی ثبت احوال قم حکایت از صحت اظهارات وی دارد بنابراین اتهام اخذ گذرنامه مجدد به شرح کیفرخواست در مورد وی محرز نبوده و از این حیث رای بر برائت متهم یاد شده صادر می گردد. و در مورد استفاده از شناسنامه غیر با توجه به گزارش واصله و اعتراف صریح متهم بزهکاری ایشان محرز می گردد لذا به استناد بند ب از قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوطه به اسناد سجلی مشارالیه به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان جزای مالی محکوم می گردد رای صادره به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدید نظر در مرکز استان می باشد. ضمنا شناسنامه غصبی جهت اقدامات لازم به اداره ذینفع ارسال می گردد. رئیس دادگاه شعبه 11 عمومی قم - جعفری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 675

تاریخ تصویب : 1374/08/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.