جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 37043 - 8/8/1374

بتاریخ 30/7/74 شعبه 26 دادگاه عمومی انقلاب اسلامی تهران در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 3657/70/ط/30 اتهامی آقای رامین ... فرزند نادر دائر بر خرید و فروش اشیاء عتیقه و قاچاق اشیاءعتیقه ( پنج عدد تابلو ) و نیز شروع به قاچاق هشت میلیون و هفتاد هزار ریال اشیاء عتیقه و تحصیل مال نامشروع پنجاه و هفت میلیون ریال و جعل سند تحت نظر است .
گردشکار
در پی دستگیری باند خروج اشیاء عتیقه در سال 68 متهم نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و تحت بازجوئی قرار می گیرد نامبرده در اظهارات خود به خرید و فروش اشیاء عتیقه و نیز معاونت درخروج پنج عدد تابلوی نفیس و همچنین شروع به قاچاق و تحصیل سود نامشروع به میزان پنجاه و هفت میلیون ریال را قبول می کند النهایه در اظهارات بعدی خود مسئله شروع به قاچاق اشیاءمکشوفه از وی را که در مرحله اول بیست و سه میلیون و یکصد هزار ریال و در مرحله بعدی هشت میلیون و هفتصد هزار ریال کارشناسی شده است را قبول ندارد و اعلام داشته که این اشیاء در منزل من بوده که خودم تحویل سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد داده ام در بقیه موارد متهم در دادگاه نیز کلیه موارد اتهامی را پذیرفته و نهایتا اعلام می دارد که من زندگی مستقلی دارم و از دادگاه تقاضا می کنم که به من فرصت دهد تا بتوانم زندگی سالمی داشته باشم هر چند نامبرده در اظهارات خود عنوان نموده است که من پادوی عتیقه چی بوده ام اما در یک مورد یک تکه جنس را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است و تنها از این مبلغ پانصد هزار تومان به عتیقه چی داده است و یک میلیون را خودش برداشته است در یک مورد چند تابلو به عتیقه چی به هشت میلیون تومان فروخته است که بیش از دو میلیون تومان سود برده است که سود آن را با شخصی به نام ... نصف کرده است در مجموع آنچه مسلم است نامبرده درامر خرید وفروش اشیاء عتیقه تبحر داشته و در امر خروج نیز حداقل بصورت معاونت دست داشته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله از ایشان و اظهارات صریح متهم و نیز شکایت سازمان میزاث فرهنگی و گمرک ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رامین ... فرزند نادر دائر بر 1- خرید و فروش اشیاء عتیقه غیر مجاز 2- معاونت در قاچاق پنج عدد تابلوی نفیس به ارزش میلیونها تومان 3- جعل سند دولتی ( دیپلم متوسطه ) 4- شروع به قاچاق مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال اشیاء عتیقه مکشوفه از ایشان 5- تحصیل سود نامشروع از راه خرید و فروش وقاچاق اشیاء عتیقه به میزان پنجاه وهفت میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و تحقیقات معموله و شکایت سازمان میراث فرهنگی و گمرک جمهوری اسلامی و نیز اظهارات متهم در مراحل مختلف بازجوئی بزه های انتسابی به نامبرده جزء در قسمت شروع به قاچاق مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال اشیاء عتیقه محرز لذا با عنایت به بخشنامه شماره 6903/ق/4 مورخ 16/5/74 ریاست محترم قوه قضائیه مستندا به بند 4 ماده واحده لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشترازتاریخ ایجاد یاساخت آن گذشته باشد مصوب اردیبهشت 1358 دادگاه متهم را در این خصوص به 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط کلیه اشیاء مکشوفه محکوم می نماید. و اما در خصوص معاونت در قاچاق پنج عدد تابلوی نفیس مستندا به قسمت اخیر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق ناظر بر ماده یک همان قانون دادگاه وی را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید که با اجازه از ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس یاد شده به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد. در خصوص اتهام جعل اسناد دولتی ( جعل دیپلم متوسطه ) که مورد استفاده نیز قرار گرفته است با توجه به مجوز شماره 6903/ق/4 مورخ 16/5/74 ریاست محترم قوه قضائیه دادگاه متهم را به استناد ماده 26و25 قانون مجازات اسلامی ( تعزیری ) به 6 ماه حبس تعزیری محکوم که حبس مذکور با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی برای مدت دوسال معلق می گردد و اما در مورد تحصیل مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال سود نامشروع از این ماده مستندا به ماده 9 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به استرداد مبلغ مذکور می نماید که با توجه به اینکه صاحبان وجوه مشخص نیستند وجه یاد شده مجهول المالک محسوب مبلغ مذکور به حساب ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا ... تعالی علیه واریز گردد و اما در خصوص شروع به قاچاق مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال اشیاء عتیقه با توجه به اینکه دلیل قانع کننده ای در این خصوص ارائه نشده است حکم بربرائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد ضمنا در خصوص وجوه مجهول المالک پرونده پس از تائید جناب حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای نیزی به نظر برسد.
رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی

شماره دادنامه : 391 - 3/11/1374

بتاریخ 3/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه 74/22 - 395 تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای رامین ... به دادنامه شماره 37043 مورخ 8/8/74 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از جهت محکومیت امر قاچاق با توجه به تبصره یک ماده چهار و ماده 9 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل طرح نمی باشد قرار رد صادر می گردد و در سایر موارد نظرباینکه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه از حیث احراز بزه و تطبیق مورد با قانون گردد از ناحیه تجدید نظر خواه به عمل نیامده است و دردادنامه نیز رعایت اصول و موازین قانونی و مقررات جاری گردیده الااینکه تعلیق حبس تعزیری در خصوص جعل مخالف با بند 2 از ماده 30 قانون مجازات اسلامی تشخیص می گردد و دادگاه به تجویز مندرجات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به ویژه بند 4 ماده یاد شده با حذف رعایت تعلیق در حبس تعزیری مربوط به جرم جعل و تبدیل حبس باستناد مندرجات ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص متهم به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت ضمن رد اعتراضات تجدید نظر خواه رای بر تائید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را با قید اصلاح به عمل آمده صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است .
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
37043
تاریخ تصویب :
1374/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :