جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 253 - 8/9/1374

بتاریخ 8/9/74 در وقت فوق العاه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل جهت رسیدگی پرونده کلاسه 74/22 - 361 تشکیل است .
آقای مرتضی ... در تاریخ 29/3/72 بر عیله آقای احمد ... نماینده شهرستان ... و ... در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم نموده و مدعی شده که متشکی عنه با استفاده از تریبون مجلس در نطق پیش از دستور مورخه 25/3/72 مطالب کذبی بر علیه شاکی بیان که از رادیو پخش و روزنامه ها منعکس شده است پرونده امر ابتدا به بازپرسی شعبه 39 وقت دادسرای عمومی ارجاع و مرجع مذکور متشکی عنه را احضار و در 17/9/72 از وی اخذ توضیح نموده و سپس با تغییرات حاصله در دستگاه قضائی پرونده به شعبه 33 دادگاه عمومی تهران ارجاع و مرجع اخیرالذکر طرفین را در تاریخ 25/5/74 دعوت و اظهارات آنها را استماع و در همان روز مبادرت بصدور رای بدین شرح نموده است . فلذا اتهام متهم به نشر اکاذیب به نظر دادگاه محرز است مستندا به ماده 141 قانون تعزیرات با در نظر گرفتن تبصره 17 از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که حکم بر محکومیت احمد ... فرزند سید ابوالقاسم به هفتاد و یک هزار ریال جزای نقدی صادر و اعلام و پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اظهارات شاکی و متشکی عنه د رجلسات باز پرسی و دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه صحیح به نظر می رسد و استناد دادگاه به ماده 141 قانون تعزیرات که موضوع آن نشر اکاذیب و یا نسبت دادن اعمالی بر خلاف حقیقت راسا، تصریحا یا تلویحا به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی می باشد در مانحن فیه صحیح نیست علیهذا با رعایت موازین شرعی و قانونی ضمن وارد دانستن اعتراض تجدید نظر خواه حکم صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران نقض و به استناد ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل برائت رای به برائت آقای احمد ... صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .
رئیس شعبه 2 تجدید نظر استان تهران

تاریخ رسیدگی : 25/5/74 شماره پرونده : 74/33/31 شماره دادنامه : 55
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دادگاه عمومی تهران به ریاست آقای مستوفی زاده
شاکی : آقای مرتضی ...
متشکی عنه : آقای احمد
موضوع : شکایت نشر اکاذیب
گردشکار : آقای مرتضی ... در تاریخ 29/3/72 بر علیه آقای احمد ... نماینده شهر ستان ... و ... در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم نموده و مدعی شده که متشکی عنه با استفاده از تربیون آزاد مجلس در نطق پیش از دستور مورخه 25/3/72 مطالب کذبی بر علیه شاکی بیان نموده که از رادیو پخش و در روزنامه ها منعکس شده است پس از ثبت شکایت و ارجاع به شعبه 39 بازپرسی سابق و اخذ توضیح از شاکی و متشکی عنه بالاخره دادگاه در تاریخ 25/5/74 با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
شکایت آقای مرتضی ... این است که آقای احمد ... نماینده شهرستان ... و ... در مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور مورخه 25/5/74 با اشاره به مشخصات شاکی بیان نموده که شاکی این پرونده 1- طراح و خط دهنده جلسات پنهانی در سطح شهر های استان تهران و 2- طراح، مسائل فتنه انگیز در جلسات تشکیلاتی در حضور عوامل و عناصر وابسته می باشد هر چند آقای احمد ... اظهار داشته که اسمی از شخص خاص در نطق خود نبرده است ولی با توجه به اینکه مشخصات بیان شده در نطق فقط با شاکی این پرونده قابل تطبیق می باشد و خود متهم نیز این امر را قبول دارد و در دفاعیات خود اظهار داشته که طرف خطاب به آقای مرتضی ... بوده است و هر چند که آقای احمد ... منظور خودرا از «عناصر وابسته» عناصر وابسته به روحانیون مبارز تهران ذکر کرده است ولی آنچه از مفاد موارد ( فتنه انگیز و عناصر وابسته استنباط می شود و هر شنونده از رادیو یا هر خواننده روزنامه بلافاصله در ذهن خود عناصری را که به مصالح جمهوری اسلامی ایران خیانت می کند مجسم می نماید و نظر به اینکه متهم جهت اثبات ادعای خود دلیل و مدرکی ارائه نداده است و 8 برگ ماشین شده از سخنرانی آقای دادستان محترم ویژه روحانیت نیز به غیر از مسئله برخورد با 30 نفر از نمایندگان در مورد طراح و خط دهنده جلسات پنهانی یا طراح مسائل فتنه انگیز در جلسات تشکیلاتی در حضور عوامل و عناصر وابسته ذکری به میان نیاورده است فلذا تعزیرات با در نظر گرفتن تبصره 17 از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران حکم بر محکومیت احمد ... فرزند سید ابوالقاسم به هفتادو یک هزار ریال جزای نقدی صادر و اعلام می شود حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران - مستوفی زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :