جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


دادنامه شماره 36911 - 1/8/1374

بتاریخ : 25/7/74 کلاسه پرونده : /13 - 383/74/3694/ د
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع اتهام : تصاحب اموال فراریان به خارج از کشور از طریق جعل اسناد
نام متهمین : 1- رفیع ... فرزند غلامحسین 2- علی ... فرزند غلامرضا 3- زین العابدین ... فرزند فرج اله 4- تقی ... فرزند علیرضا5- سیف اله ... فرزند غلامحسین 6- علیرضا ... فرزند علی 7- میرزا علی ... فرزند باقر8 - حسین امیر ... فرزند نعمت اله 9-نیلوفر ... فرزند علی اصغر10- نصرت الزمان ... فرزند جلال 11- مسعود ... سر دفتر اسناد ... تهران 12- اسماعیل ... سردفتر اسناد ... .
گردشکار : پرونده اتهامی دکتر روح اله ... از سال 1364 در دادستانی اسلامی وقت تحت رسیدگی بوده و اموال مشارالیه از همان زمان توقیف و متهم هم ممنوع المعامله اعلام گردیده است مصادف با خروج متهم و خانواده وی از ایران متهمین فوق با تبانی همدیگر نسبت به تصاحب قسمتی اموال وی اقدام می کنند تا اینکه پرونده با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این شعبه ارجاع و حسب تصمیم مورخ 5/4/74 بشرحی که در صفحات 232تا 233 منعکس است اصل پرونده که محل اجرای فرمان مقام معظم رهبری بوده است نزد معاونت محترم ارجاع که این قسمت از پرونده نهایتا به شرحی که در صفحه 413 مندرج است از ناحیه دادگاه شعبه سوم ویژه اصل 49 قانون اساسی مورد رسیدگی و کلیه اموال این خانواده کلیمی به نفع ستاد اجرائی حضرت امام ( ره ) ضبط می شود و بدل آن نسبت به جعل و تصاحب بعض اموال متهمین کماکان در این شعبه مفتوح می ماند که متعاقب آن متهمین مرتبط به شرح فوق احضار و تحقیقات مقدماتی و نهائی انجام و مشخص گردید که دو ملک این خانواده به شرح زیر از ناحیه متهمین فوق الذکر مورد حیف و میل واقع گردیده :
1- شش دانگ یکدستگاه آپارتمان موضوع پلاک 2651/3745 بخش 3 تهران به نشانی ... که این ملک در مالکیت احترام ... رویا ، شیوا، و وفا بوده است که حین وقوع معامله شیوا و وفا در خارج از کشور بوده اند و این در حالی است که خریدار ملک به نام نصرت الزمان ... صرفا با حضور دو نفر از چهار نفر شش دانگ ملک مزبور را خریداری نموده است و این معامله جعلی با مباشرت متهمین ردیفهای اول، دوم،ششم،یازدهم و دوازدهم محقق شده که متهمین اول و دوم بنگاه دار بوده و دو نفر آخر سردفتر و دیگری کارمند دفترخانه بوده است و کیفیت جعل در اظهارات متهمین در جوف پرونده مشروحا مندرج است . با این وصف فروشندگان با فروش نصف ملک تمام ثمن را دریافت نموده اند که با توجه به غیبت دو نفر از مالکین نصف ملک کماکان در مالکیت غایبین باقی است .
2- سیصد متر مربع زمین موضوع پلاک 3392 فرعی از 3526 اصلی واقع در بخش 3 تهران که این زمین نیز توسط دوازده نفر متهم فوق از طریق جعل اسناد به دیگران منتقل که فی الحال در تصرف متهم ردیف نهم قرار دارد. بدین توضیح که متهمین ردیفهای اول و دوم که بنگاه دار بوده اند با تنظیم قولنامه مجعول ( برگ 255 پرونده ) زمین را به متهمین ردیفهای بعدی منتقل که در نهایت با تنظیم وکالتنامه مجعول به شرح صفحه 134 آن را در دفتر خانه به خریدار فعلی می فروشند در این فعل و انفعال مباشرین اصلی که با سوء نیت اقدام جعل سند نموده اند عبارتند از متهمین ردیفهای اول و دوم که بنگاه دار بوده اند و سوم و چهارم و پنجم که خریداران اولیه بوده اند و همینطور متهمین ردیفهای یازدهم و دوازدهم که فی الحال غایب هستند مراتب فوق خلاصه اظهارات متهمین ونتیجه مواجهه حضوری آنان بوده که مبسوطا در اوراق پرونده مندرج است النهایه دادگاه پس از انجام تشریفات لازم و تعیین وقت رسیدگی بتاریخ امروز و انجام تحقیقات کافی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
نظر به جامع اوراق پرونده از متهمین یاد شده ردیفهای نهم و دهم ( خریداران املاک ) و همینطور متهم ردیف هشتم بلحاظ اینکه علم و آگاهی به موضوع جعل نداشته اند و نتیجتا ارتکاب جرمی متوجه آنان نبوده، بدینوسیله تبرئه می شوند و دو فقره معامله انجام شده هم در حق خریداران جاهل تنفید می شود و پرونده نسبت به دو نفر متهم آخر هم بلحاظ عدم حضورشان در دادگاه و ناقص بودن پرونده و نتیجتا عدم امکان دادرسی مفتوح اعلام می شود و اما ارتکاب جرم جعل اسناد توجها به اظهارات متهمین به شرح اوراق پرونده و کشف اوراق مجعول نسبت به متهمین ردیفهای اول لغایت هفتم در نظر دادگاه ثابت و مجرز است . بنابر این باستناد مواد 25 ، 26 ، 28 ، 29 از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و مواد 47 و 22 از قانون مجازا اسلامی متهم ردیف اول به دو میلیون تومان و متهمین ردیفهای دوم لغایت پنجم هر یک به ده میلیون ریال و متهم ردیف ششم به پنج میلیون ریال و متهم ردیف هفتم هم با توجه به کهولت سن و عدم ملائت مالی به شرحی که در صفحه 423 مندرج است به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل الحبس محکوم می شوند و اما متهمین ردیفهای اول و دوم باید متضامنا نصف مبلغ کارشناسی ملک خریداری بانو نصرت الزمان ... را به شرح نظریه کارشناسی مندرج در برگ 421 پرونده و ایضا متهمین ردیفهای اول لغایت پنجم باید متضامنا قیمت عرصه ملک خریداری شده بانو نیلوفر ... را به شرح قیمت گذاری کارشناس رسمی به کیفیت مندرج در برگ 343 پرونده را من باب خسارت ناشی از جرم و ضمان به محکوم له ( ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ( ره ) پرداخت نمایند این حکم حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ از ناحیه محکومان در محاکم تجدید نظر استان قابل اعتراض است .
رئیس دادگاه شعبه 13 انقلاب اسلامی تهران - بیات

بتاریخ 17/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران استان تهران بتصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده بکلاسه 74/22 - 397 تحت نظر است .
با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق آن و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می گردد.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای تقی و زین العابدین ... و علی ... و علیرضا ... و سیف اله ... با وکالت آقای محمدرضا خوش نیت جهرمی و رفیع ... با وکالت آقای حبیب اله باقری از دادنامه شماره 36911 مورخ 1/8/74 صادره از شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نظر باینکه اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه تجدید نظر خواهان به عمل نیامده و دادنامه نیز با توجه به مستندات حکم مطابق موازین قانونی اصدار رعایت قواعد و اصول دادرسی در آن گردیده در نتیجه اعتراض وارد نمی باشد دادگاه ضمن رد اعتراضات مطروحه باستناد ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تائید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است .
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهراننوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36911
تاریخ تصویب :
1374/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :