جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ : 10/11/74 پرونده کلاسه : 74/5ت/943 شماره دادنامه : 1245
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : بنیاد شهید انقلاب اسلامی واحد ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای ماءشااله ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر
گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
به موجب دادنامه شماره 201 - 4/7/74 شعبه ده دادگاه عمومی تهران آقای ماشاءاله ... کارمند بنیادشهید انقلاب اسلامی به اتهام اختلاس ( با جعل اسناد ) و نگهداری مشروبات الکلی باستناد ماده قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد 175و47 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همین قانون به رد مورد اختلاس ( مبلغ 49230573 ریال ) و تحمل به یک سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتی از جهت اتهام اختلاس و به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی از حیث نگهداری مشروبات الکلی محکوم گردیده است . بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان شاکی نسبت به این حکم معترض و در خواست تجدید نظر نموده و اعتراض عمده از این است که در مورد استرداد مال مورد اختلاس باید ماده 139 قانون تعزیرات اعمال شود به علاوه مجازاتهای تعیین شده خفیف میبباشد.
دادگاه اولا اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را از جهت بزه اختلاس بدون ایراد و اشکالی می داند و موجهی برای نقض آن نیست النهایه با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به تبصره 1 ماده 1 همان قانون، با وصف وجوه کیفیات مخففه ( اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی ) و با توجه به اینکه محدودیت مقرر در قانون تشدید مجازات حکم خاصی است که قانون ماده 22 قانون مجازات نمی تواند تابع آن باشد دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات حبس را از حداقل مقرر در قانون کمتر نماید یا انفصال دائم را به موقت تبدیل کند لذا در اجرای یند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس مقرر در حکم بدوی به دو سال و انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتی تبدیل و تصحیح می شود. ثانیا با توجه به اینکه متهم پرونده ( مرتکب بزه اختلاس به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم گردیده است قطعا موضوع مشمول ماده 139 قانون تعزیرات خواهد بود و درصورت امتناع محکوم علیه از رد مال، به ترتیب مقرر در همان ماده عمل خواهد شد و این موضوع نیز از موارد تجدید نظر خواهی نیست . ثالثا صرفنظر از مدافعات متهم درمرحله بدوی، محکومیت از حیث نگهداری مشروبات الکلی باستناد 175 قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده مذکور و سایر قوانین مجازاتی در اینصورت معین نگردیده ( برای ساختن ، تهیه خرید و فروش، حمل و عرضه آنها مجازات تعیین شده است ) لذا این قسمت از دادنامه بدوی نقض و متهم تبرئه می شود. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران - ایمانی

بسمه تعالی
تاریخ : 4/7/74 کلاسه پرونده : 5574/212 شماره دادنامه : 201 - 4/7/74
مرجع رسیدگی : شعبه 55 دادگاه عمومی تهران دادرس شعبه آقای رامزی
اعلام کننده شاکی : بنیاد شهید به نشانی ...
متهم : آقای مشاءاله ... به نشانی ...
جریان رسیدگی و کیفرخواست دادسرای عمومی تهران متهم فوق به اتهام اختلاس تحت پیگرد واقع و پس از صدور مجرمیت و کیفرخواست دادگاههای عمومی تهران ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده که بکلاسه بالا ثبت و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین درموعد مقرر دادگاه تشکیل است متهم حضور شروع به رسیدگی می شود پس از قرائت کیفر خواست و استماع دفاعیات و بررسی و مدافعه در محتویات پرونده کفایت تحقیقات و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشاءرای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ماشاءاله ... فرزنداکبر 30 ساله کارمند بنیادشهید دائر به اختلاس جمعا 6191573 تومان از وجه بنیاد توام با جعل اسناد و نگهداری مشروبات الکلی به این توضیح حسب مندرجات پرونده نامبرده که کارمند بنیاد شهید در قسمت کارهای اجرائی مشغول بوده بدون واریز نمودن مبلغ مربوطه به بیمه های اجتماعی پرسنل مهر جعلی نسبت به تمدید دفترچه های بیمه خدمات درمانی کارکنان اقدام و وجوه حاصله از این طریق را به نفع خود برداشت کرده است و به حکایت اوراق پرونده و اظهارات نماینده حقوقی بنیاد قسمتی از وجوه پرداختی را مسترد داشته و باقی آنچه از وجوه مورد اختلاس پرداخت نکرده مبلغ 49230573 ریال می باشد متهم در کلیه مراحل تحقیق در دادگاه به بزه انتسابی صراحتا اعتراف کرده و آنرا اشتباه عنوان نموده است بنابراین با توجه به کیفر خواست دادسرای عمومی تهران و اظهارات توضیحات نماینده بنیاد شهید و گزارش حوزه انتظامی و اقاریر اعترافات متهم و سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و ثابت می باشد و با استناد به ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 175و47 قانون مجازات اسلامی و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی دادگاه متهم موصوف را به یک سال و نیم حبس با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجه مورد اختلاس ( 49230573 ) ریال و پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمان دولتی به مدت 5 ماه و در مورد نگهداری مشروبات الکلی به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از کیفر حبس محکوم می نماید ضمنا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم ساختن مشروبات الکلی مکشوفه را نیز صادر می نماید دادگاه در مورد مشروبات با توجه به انکار متهم و توجه در محتویات پرونده به علت فقد ادله اثباتی کافی و قانونی حکم به برائت وی صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
دادرس دادگاه - محمد رامزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1245
تاریخ تصویب :
1374/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :