×

عمل متهم با مواد 5 ، 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ایران مصوب 1336 ( که بعدا به بانک تبدیل شده است ) منطبق بوده نه ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور

عمل متهم با مواد 5 ، 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ایران مصوب 1336 ( که بعدا به بانک تبدیل شده است ) منطبق بوده نه ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور

عمل-متهم-با-مواد-5-،-7-قانون-راجع-به-واگذاری-معاملات-ارزی-به-بانک-ایران-مصوب-1336-(-که-بعدا-به-بانک-تبدیل-شده-است-)-منطبق-بوده-نه-ماده-42-قانون-پولی-و-بانکی-کشور
تاریخ : 12/11/1374 پرونده کلاسه : /5ت/962 شماره دادنامه : 1259
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضاءکنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : ریاست اداره حقوقی بانک ...
تجدید نظر خوانده : آقای محمد ... مجهول المکان
خواسته : تجدید نظر
گردشکار : دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد تجدید نظر خواهی اداره حقوقی بانک ... ایران از دادنامه شماره 961 - 11/9/74 شعبه 80 دادگاه عمومی تهران راجع به محکومیت آقای محمدعلی ... متوسل به اتهام تخلف از تعهد نامه ارزی با توجه به اینکه اساس دادنامه مذکور بدون ایراد و اشکال است موجبی برای نقض آن نیست النهایه همانطوریکه بانک ... در لایحه اعتراضیه خود اعلام نموده عمل متهم با مواد 5 ، 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ... ایران مصوب 1336 ( که بعدا به بانک ... تبدیل شده است ) منطبق بوده نه ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته است بنابراین مستندا به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بدینوسیله دادنامه بدوی تصحیح می گردد و محکومیت آقای محمدعلی ... علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد ( 57139 دلار ) به بانک ... جزای نقدی معادل 50% ارزش ریالی این مبلغ تعیین و تصحیح می شود.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران - ایمانی

بسمه تعالی
کلاسه پرونده : /80/477 شماره دادنامه : 961 - 11/9/74
مرجع رسیدگی : شعبه 80 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام محمدعلی ... فرزند حاج آقا بابا به تخلف ارزی بهمیزان پنجاه و هفت هزارو یکصد و نه دلار با توجه به شکایت و اعلام بانک ... ملاحظه پیمانهای ارزی و اینکه متهم با وجود ابلاغ توسط آگهی مطبوعاتی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و تکذیبی نسبت به اتهام انتسابی عنوان نداشته است اتهامش محرز بوده مستندا به ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور به پرداخت بیست و هشت هزار و پانصد و شصت و نه دلار جزای نقدی به میزان نصف ارز دریافتی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس درصورت ابداع ده هزار ریال هزینه دادرسی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی تهران - اخوت

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1259

تاریخ تصویب : 1374/11/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.