×

بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی می باشد - ذکر تاریخ مقدم درقرارداد با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب به عنوان جعل گردد

بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی می باشد - ذکر تاریخ مقدم درقرارداد با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب به عنوان جعل گردد

بزه-انتقال-مال-غیر-فرع-براحراز-مالکیت-شاکی-می-باشد---ذکر-تاریخ-مقدم-درقرارداد-با-توجه-به-علم-و-اطلاع-طرفین-و-توافق-بر-این-امر-که-ممکن-است-بلحاظ-رفع-معاذیر-قانونی-صورت-گرفته-باشد-نمی-تواند-موجب-ایجاد-حق-شکایت-برای-طرف-قرارداد-و-تعقیب-به-عنوان-جعل-گردد
تاریخ : 13/12/76 پرونده کلاسه : 74 - 474 شماره دادنامه : 4217 - 13/12/76
مرجع رسیدگی : شعبه 153 دادگاه عمومی تهران
شاکی : محمد ... با وکالت بهمن ابوالفتحی به نشانی ...
متهم : امیر ... با وکالت محمد حسن عظیمی به نشانی ...
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای بهمن ابوالفتحی فرزند خلیل به وکالت از سوی آقای محمدحسن ... فرزند علامرضا علیه آقای امیرمسعود ... فرزند حبیب اله با وکالت آقای محمد حسن عظیمی فرزند ابوالفضل دایر بر انتقال مال غیر بدین خلاصخ که وکیل وقت شاکی ( آقای خلیل ... ) اظهار داشته آقای امیرمسعود ... و خانم امیربانو ... به موجب سند عادی مورخ 10/3/1362 یک قطعه باغ به مساحت یکهزار و پانصد مترمربع به مشخصات قطعه پنجم تفکیکی از پلاک 121 بخش 11 تهران به آقای محمدحسن ... فروخته و مبیع را به تصرف خریدار نامبرده داده اند ولی در تاریخی موخر بر 10/3/1362 در حالیکه قطعه باغ مورد معامله را هنوز در محضر اسناد رسمی به خریدار منتقل نکرده اند همان باغ را به دیگری فروخته و قیمت آن را دریافت نموده نامه 929 - 31/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره 53 تهران حکایت از انتقال سه سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین دایر به مساحت یکهزار و پانصد متر مربع قطعه پنجم افرازی پلاک شماره 107 فرعی از 121 اصلی واقع در مرادآباد ... بخش یازده تهران طی سند 93428 - 8/12/72 وسیله آقای مسعود ... و خانم امیربانو ... به آقای سید ضیاءالدین ... دارد و متهم در دفاع از دعوی مدعی فسخ معامله و تودیع وجه پرداختی توسط شاکی بیعانه به صندوق دادگستری گردیده است و فتوکپیها ی مصدق اظهارنامه رسمی 12059 - 28/3/69 و نیز قبض سپرده 55234 - 15/12/72 را تقدیم داشته است و مدعی سابقه تعقیب در مورد قضیه مطروحه در پرونده کلاسه 70/4/326 شعبه چهارم دادسرای عمومی ناحیه یک تهران و حاکمیت اعتبار قضیه محکوم بها گردیده است که این ادعا با ملاحظه پرونده یادشده که پیوست پرونده حاضر می باشد مردود است زیرا موضوع شکایت پرونده فوق الذکر شکایت آقای محمدحسن ... علیه آقای امیرمسعود ... دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی درمورد ملک متنازع فیه بوده که درسال 1370 مطرح گردیده که در نهایت بلحاظ فقدان جنبه جزائی منتهی بصدور قرار منع پیگرد و هدایت شاکی به مراجع حقوقی گردیده است در حالیکه موضوع شکایت پرونده حاضر انتقال مال غیر بوده که واجد جنبه جزائی می باشد و شاکی نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی توسط متهم به شخص دیگر ( آقای سید ضیاءالدین ... ) د رسال 1372 موخر به تاریخ شکایت اولیه اعلام شکایت نموده است که ملاحظه می گردد از حیث تاریخ شکایت نیز بود و زمان متفاوت مربوط می گردد مع الوصف دادگاه با توجه به اختلاف فیمابین طرفین دعوی در مالکیت مال غیر منقول و لحاظ این امر که تحقق بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی ( بالاصاله یا بالواسطه ) می باشد که این امر منوط به تقدیم دادخواست ماهیتی و رسیدگی حقوقی می باشد بنابه مراتب و صرفنظر از زوال یا بقاء شاکی ( باتوجه باینکه در پرونده امر دلایل وکالت یا ولایت خود از سوی فرزندانش را ارائه ننموده است ) مستند به ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه ( تا صدور حکم قطعی در خصوص مالکیت ملک متنازع ) صادر و اعلام می گردد و طرفین دعوی یا شخص ذینفع می باشد حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار جهت تقدیم دادخواست حقوقی رجوع و تصدیق آن را تقدیم این دادگاه نماید و در غیر این صورت وفق قسمت اخیر ماده یاد شده پرونده کیفری بایگانی خواهد شد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و نیز درخصوص شکایت آقای محمدحسن ... عیله خانم امیربانو ... فرزند حبیب اله دابر بر انتقال مال غیر ( موضوع قسمت اول رای این دادگاه ) صرفنظر از چگونگی امر نظر به فوت خانم امیربانو ... مستند به بند اول ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد و قرار صادره در این قسمت نیز ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و نیز در خصوص شکایت آقای محمدحسن عظیمی به وکالت آقای امیرمسعود ... علیه آقایان محمدحسن ... و سید جلال ... و مرتضی ... و احمد ... دایر بر مشارکت و معاونت در جعل قرارداد عادی مورخ 5/3/1362 و استفاده از سند مجعول بدین خلاصه که شاکی اظهار داشته متهمان یادشده با استفاده از عبارت سازمان مسکن که منحصربه دولت نیز ذکر تاریخ مقدم در قرارداد ( که سال 1366 متعقد گردیده ولی تاریخ 5/3/1362 مذکور گردیده است ) و نیز اضافه نمودن کلیه مبایعه نامه اقدام به جعل مادی ومعنوی استفاده از آن نموده اند که به نظر دادگاه صرفنظر از دفاع آقای محمدحسین ... و وکیل وی که مستند شکایت خود را قرارداد مورخ 10/3/1362 دانسته اند ( نه قرارداد 5/3862 ) و توجها به دفاعیات متهمان و لحاظ این امر که اصولا استفاده از عبارت سازمان مسکن با توجه به جهاتی که آقای امیرمسعود ... در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد ذکر نموده و نیز سابقه آشنائی وی با متهمان هیچیک مبین تظاهر آنان به کارمند دولت بودن یا استفاده از عناوین دولتی نمی باشد و ذکر تاریخ مقدم درقرارداد ( برفرض صحت ) با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب متهمان به عنوان جعل نسبت به وی گردد و الحاق کلیه مبایعه نامه نیز بر فرض صحت با توجه به تصریح قرارداد یاد شده در صدر و انتهای به کلمات خریدار و فروشنده موثر در مقام نمی باشد و نظر به جهات یاد شده و سایر جهات موجود در پرونده دادگاه شکایت مطروحه را فاقد دلیل و مردود تشخیص و با حاکمیت اصل برائت مستند به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمان موصوف از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی تهران - رفیعی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4217

تاریخ تصویب : 1376/12/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.