جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ : 16/11/74 پرونده کلاسه : 74/1201 شماره دادنامه : 1044
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی : عبائی رفیع زاده
تجدید نظر خواه : دادگاه عمومی ...
تجدید نظر خوانده : دادگاه عمومی ...
خواسته : حل اختلاف در صلاحیت
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
بر اساس محتویات پرونده بارکامیون به مقصد شهر صنعتی البرز حمل می شده است پیدا شدن کامیون در شهرستان کرج دلالت بر این معنا دارد وسیله نقلیه مذکور از شهرستان قزوین عبور کرده است در شرایطی که تکلیف تحویل محموله را داشته و تحویل نداده است به این ترتیب وقوع بزه انتسابی در قزوین تحقق یافته است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستندا به ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت محاکم عمومی قزوین رفع اختلاف می نماید.
رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران - عبائی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1044
تاریخ تصویب :
1374/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :