جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بتاریخ : 30/8/74 پرونده کلاسه : 74- 2004- 74- 747
شماره دادنامه : 1225 - 30/8/74
مرجع رسیدگی شعبه 140 دادگاه عمومی تهران
خواهان : محمد… تهران…
خوانده : پرویز… تهران…
خواسته : تخلیه بعلت انتقال بغیر و عدم پرداخت کرایه
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
خواهان آقای محمد… بموجب دادخواست تقدیمی علیه آقای پرویز… شریعتی خواستار صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه استیجاری مشارالیه موضوع قرارداد عادی مورخ 2/12/1356 جز پلاک ثبتی 4231/4730 بخش 6 تهران بلحاظ انتقال بغیر گردیده خوانده با شرکت در جلسه دادرسی مورخ 21/4/74 و بشرح صورتجلسه تنظیمی به انتقال مستاجره به شخصی بنام آقای سیدعباس… اقرار و اعتراف نموده است و سپس برای توجیه عملش فتوکپی وکالتنامه رسمی شماره 86540 - 13/6/69 تنظیمی در دفترخانه 430 تهران را بضمیمه لایحه شماره 806 - 26/6/74 تقدیم و مدعی شده بموجب مستند مزبور حق واگذاری و انتقال بغیر را داشته است اینک چون در قرارداد عادی مورخ 2/12/56 حق انتقال بغیر برای خوانده منظور نگردیده و بموجب نوشتار دیگری که در تکمیل قرارداد به رشته تحریر درآمده ( برگ سوم پرونده ) صراحتا حق واگذاری بغیر بدون رضایت مالک از مشارالیه سلب گردیده و بعلاوه برخلاف ادعا در سطر 9 وکالتنامه رسمی یادشده تصریح گردیده نامبرده حق انتقال مستاجر را بغیر ندارد ادعای خواهان وارد و ثابت تشخیص و چون کارشناس انتخابی دادگاه بموجب نظریه تقدیمی شماره 664 - 7/6/74 نصف حق کسب و پیشه متعلقه را مبلغ چهل میلیون ریال تعیین و برآور نموده ضمن رد اعتراض خوانده نسبت بدان بلحاظ غیر مدلل بودن مستندا به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و بند دوم آن و تبصره یک ماده 19 قانون مزبور حکم بر تخلیه و تحویل مستاجره به خواهان در ازای دریافت مبلغ چهل میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه صادر میگردد و خواهان مکلف به تودیع وجه مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی در صندوق دادگستری میباشد و الاحکم صادره ملغی‎الاثر خواهد بود و مهلت تخلیه ظرف 45 روز تعیین و اعلام می‎گردد رای حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی تهران - باقری

بتاریخ : 23/11/74
کلاسه پرونده : 74/1434
شماره پرونده : 1452
بتاریخ بیست و سوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار در وقت فوق‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است . پرونده امر از دفتر ارسال و در دادگاه مطرح شد اعضای دادگاه با بررسی اوراق آن بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‎شود.
تصمیم دادگاه
درخصوص دادخواست تجدید نظرخواهی آقای پرویز… علیه آقای محمد… مبنی بر اعتراض نسبت بدادنامه شماره 1225 مورخ 30/8/1374 شعبه 140 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه حسب اعلام آقای اصغر… رئیس دادگستری تجدید نظرخوانده آقای محمد… فوت شده است بنا بمراتب مستندا به ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی را صادر و اعلام میدارد مقرر میدارد پرونده امر از موجودی کسر و در آمار منظور شود و در اجرای ماده 297 قانون مذکور به تجدید نظرخواه ابلاغ شود تا وارث یا قیام مقام قانونی تجدید نظرخوانده متوفی را تعیین و اعلام نماید تا پرونده ثانیا در جریان رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران - سیدحسین جعفری
مستشاران دادگاه - سیدجعفر صابر ، عباس عباس‎نژاد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1225
تاریخ تصویب :
1374/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :