جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


بتاریخ : 29/11/74 کلاسه پرونده : 4 506 ت شماره دادنامه : 1494
74
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سیدحسین جعفری رئیس و عباس عباس‎نژاد - سیدجعفر صابر، مستشاران.
تجدید نظرخواه : آقای سیف‎اله… مدیرعامل شرکت کفش زیبا - تهران کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج سه راه کاروانسرا سنگ
تجدید نظرخوانده : وزارت کار و امور اجتماعی کرج
تجدید نظرخواسته : تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 32- 3/3/74 صادره از دادگاه ویژه کار دادگستری کرج
گردشکار : پس از وصول درخواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع باین شعبه و ثبت آن بکلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است . با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در مورد تجدید نظرخواهی آقای سیف‎اله… مدیرعامل شرکت کفش زیبا از دادنامه شماره 32 مورخ 3/3/74 صادره از شعبه دادگاه ویژه کار دادگستری کرج با عنایت بر مجموع اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه تقدیمی وی و مبانی استدلالی دادگاه بدوی و اینکه نامبرده در لایحه اعتراضیه خود مطلبی که مؤثر در مقام بوده و موجهات گسیختن دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ایراد و بیان نداشته است و از حیث رعایت ضوابط نیز اشکالی بر دادنامه وجود ندارد النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری اثبات شده نسبت به محکوم‎علیه و بررسی اوضاع و احوال اعلامی وی در لایحه تجدید نظرخواهی دادگاه مستندا بماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف بیشتری تشخیص داده و جریمه محکوم‎به را از مبلغ پانزده میلیون ریال بپرداخت مبلغ پانصد هزار تومان جریمه نقدی با حفظ شرائط مذکور در دادنامه بدوی از حیث پرداخت، تقلیل و تخفیف میدهد این رای قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران - سیدحسین جعفری
مستشاران دادگاه تجدید نظر استان تهران - عباس عباس‎نژاد - سیدجعفر صابر

شماره دادنامه : 32 - 3/3/1374
دادگاه : با توجه به محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای میگردد.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای سیف‎اله… مدیرعامل شرکت کفش زیبا مبنی بر عدول و تخلف از شش مورد از اجرای مقررات قانون کار و آئین نامه‎های حفاظتی و ایمنی و بهداشت بشرح نمونه در پرونده با توجه به محتویات پرونده و گزارش اداره کل کار و امور اجتماعی کرج و جدول فهرست تخلفات مربوطه و ترفیات نماینده و بازرس اداره موصوف و نحوه مدافعات ناموجه و غیرمؤثر متهم و سایر قرائن موجود مجرمیت متهم در نظر دادگاه ثابت و محرز است و پرونده با مواد 91 و 92 و 175 و 176 قانون کار منطبق است و لذا حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جریمه نقدی صادر و اعلام میگردد. و ضمنا بموجب همین حکم مقرر میگردد که موارد تخلف مزبور ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این رای باید از ظرف نامبرده برطرف گردد و نیز این جریمه نقدی باید ظرف شش قسط پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط بقیه حال شده و یکجا وصول میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
دادرس دادگاه عمومی کرج ویژه کار - روشن

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1494
تاریخ تصویب :
1374/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :