جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6 ت /74/781 تاریخ : 14/8/74 شماره دادنامه : 890
مرجع رسیدگی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاکنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : علی…، زندان قصر بند موقت یک
تجدید نظرخوانده : حسین… اصفهان…
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 1071 - 1070 مورخ 29/6/74 شعبه 11 دادگاه عمومی شهرستان تهران.
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور و رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی شرفانی از دادنامه شماره 1071 - 1070 - 29/6/74 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران اولا در رابطه با تعیین مجازات جعل برای یک فقره چک شماره 921733 ،/10/73 بلحاظ وعده‎دار بودن جدای از دو فقره چک دیگر اعتراض وارد نمیباشد زیرا اتهام متهم کلا صدور چک بلامحل میباشد که از جرائم مشابه بوده و بتجویز ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک فقره مجازات تعزیری باید تعیین گردد گو اینکه مقنن در ماده 13 اصلاحی دادگاه را مخیر به تعیین حبس و یا اخذ جریمه نموده است و این تخیر که در راستای کمک و مساعدت به صادرکنندگان اینگونه چکها میباشد ماهیت عمل متهم را تغییر نداده و تفکیک بزه به چک وعده‎دار و چک روز و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از آنان مغایر با منظور و مقصود قانونگذار میباشد و لهذا با نقض دادنامه از حیث تعیین مجازات حبس برای هر چک شماره 921733 سوای دو فقره دیگر یک فقره مجازات حبس برای چکها مورد شکایت من حیث‎المجموع صادر و اعلام میگردد ثانیا جزای نقدی مورد لحوق حکم نیز با توجه به مبلغ چک شماره 921733 - 30/10/73 که بالاترین رقم میباشد صحیح نبوده و جزای نقدی از مبلغ 900/742 ریال به یک میلیون ریال ربع وجه یکی که رقم آن بیشتر است ( چک شماره 921733 - 30/10/73 به مبلغ 000/000/4 ریال ) تبدیل و بدینوسیله دادنامه صادره از این حیث صحیح میگردد و اما از نظر دعوی ضرر و زیان نظر باینکه تجدید نظرخواه اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را فراهم آورد ارائه نکرده و صدور چک دلیل بر اشتغال ذمه میباشد لهذا با رد اعتراض وی از این جهت دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تائید و استوار میگردد.
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران - نبوی
مستشار دادگاه - ایمانی

کلاسه پرونده : 74/11/228 تاریخ رسیدگی : 27/6/74
شماره دادنامه : 1071 - 1070 - 29/6/74
مرجع رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی تهران
اتهام صدور چک بلامحل
شاکی : آقای حسین… اصفهان…
متهم : آقای علی… فرزند حسین - تهران…
گردشکار : دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه اصول استنادی وی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای علی… فرزند حسین 27 ساله شغل آزاد با سواد اهل گرگان مقیم تهران شیعه ایرانی فاقد سابقه کیفری دائر به صدور دو فقره چک بلامحل بشماره 921748 و 921716 و یک طغری چک وعده‎دار بشماره 921733 باعنایت به شکایت شکات اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و عدم قدرت بر معرفی گواه و انصراف از استماع شهادت وی که دلیل بر عدم صحت مطالب اعلامی وی است و صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک و سایر قرائن موجوده بزهکاری متهم مرحز است مستندا به م 7 ناظر به م سه و ماده 13 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1372 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری ( یک سال بحاظ صدور چک بلامحل و یک سال بلحاظ صدور چک وعده‎دار ) و پرداخت مبلغ /900/742 ریال بابت یک چهارم کسر موجودی چک شماره 921716 جزا نقدی در حق دولت محکوم مینماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی با عنایت به محکومیت کیفری آقای علی… و صدور گواهی عدم پرداخت و حلول موعد و سررسید چک خواسته خواهان را دادگاه موجه تشخیص مستندا به م 15 ق صدور چک بلامحل و 357 ق آ.د.م آقای علی… را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال بابت اصل چک در حق آقای حسین… محکوم مینماید و درخصوص خسارات وارده بلحاظ عدم تعیین میزان خسارات وارده رای به رد ادعای خواهان صادر می‎نماید رای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ میباشد.
دادرس علی‎البدل شعبه 11 دادگاه عمومی تهران
نورالدینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
890
تاریخ تصویب :
1374/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :