جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ : 3/8/74 دادنامه : 860 کلاسه : 74/524
مرجع رسیدگی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : بهروز صمیمی‎راد و آقای سیدمحمد… بوکالت از طرف ایشان قم…
تجدید نظرخوانده : محمود… قم…
خواسته : تجدید نظر از دادناه 548 - 10/5/74 شعبه 13 دادگاه عمومی قم
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
اعتراض تجدید نظرخواه ( بهروز… ) و آقای رضوی به وکالت از طرف ایشان به دادنامه شماره 548 - 10/5/74 صادره از شعبه 13 قم عمدتا اینستکه ایراد جرح با چاقو به آقای محمود… بوسیله او انجام نشده بلکه مرتکب آقای ناصر… می‎باشد با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه مورخه 9/5/74 که بشرح آن شاکی با قید سوگند تجدید نظرخواه را عامل جرح با چاقو معرفی نموده و موضوع اتهام از طریق قسامه اثبات شده است لهذا اعتراض وارد نبوده مردود اعلام میشود النهایه نظر به اینکه از طریق قسامه فقط دیه مستقر و ثابت میگردد نه سایر جرائم که دارای مجازاتهای تعزیری است لذا صدور حکم محکومیت تجدید نظرخواه مستندا به تبصره 2 ذیل ماده 269 قانون قصاص وجاهت قانونی نداشته دادنامه تجدید نظر خواسته از اینجهت نقض و تجدید نظرخواه از حیث مجازات حبس تبرئه میگردد و درخصوص پرداخت 12 نفر شتر بعنوان ارش با توجه به ماده 495 قانون دیات نظربه اینکه ارش میباشد با نظر کارشناس تعیین گردد لهذا تعیین 13 نفر شتر ارش بدون جلب نظر کارشناس موجه نبوده با توجه به نامه شماره 35185/1/10 - 29/7/74 اداره پزشکی قانونی که میزان ارش صدمه وارده را سه میلیون ریال تعیین نموده و با استناد به شق 4 ماده 22 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب میزان دیه از 13 نفر شتر به پرداخت سه میلیون ریال تبدیل و بدینوسیله دادنامه تجدید نظرخواسته از جهت پرداخت دیه تصحیح میگردد. و سایر موارد بر دادنامه فوق‎الاشعار خدشه وارد نموده با رد اعتراض تجدید نظرخواهان عینا تائید و استوار میگردد.
رئیس شعبه تجدید نظر استان تهران - نبوی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
860
تاریخ تصویب :
1374/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :