جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


تاریخ : 21/8/74 کلاسه پرونده : 74/142 شماره دادنامه : 372
دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام تجدید نظرخواه‎ آقای رحیم… نسبت بدادنامه شماره 23-4/2/74 شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار - بنا بجهات ذیل 1- شاکی در جلسه مورخ 24/7/74 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار اقرار نموده است که متهم نسبت به 75% کارخانه مورد شکایت سهم مالکانه داشته است2- طبق قرارداد 28/11/64 متهم سه دانگ از دو سند هریک 5/1 دانگ از جواد… خریداری مینماید و قبل از آن نیز متهم 5/1 دانگ مالک بوده است بنابراین 5/4 دانگ مورد معامله متعلق بخود او بوده است 3- در بند ج قرارداد معامله قید شده است که هرگونه اختلاف در مورد معامله بدادگاه حقوقی ارجاع گردید. 4- شاکی مدعی است که متهم شش دانگ ملک را فروخته است درحالیکه در قولنامه تنظیمی 5/4 دانگ بفروش رسیده است . 5 - شاکی در صورتجلسه برسیدگی مورخ 24/7/74 در پرونده کلاسه 74 / 7 962 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار دربند شش صراحتا اعلام نموده است که متهم قبل از انعقاد قرارداد سال 66 مالک شش دانگ ؟؟ و اعیان کارخانه بوده است . 6 - آقای کاظمی رسیدگی کننده پرونده بدوی صراحتا اعلام ؟؟ است 7- در مبایعه نامه مورخ سال 1364 یعنی قبل از تاریخ قرارداد مورد شکایت بچکهائی اشاره شده که مربوط به سال 1364 میباشد که چکها تسلیم فروشنده و توسط او وصول گردیده است بنا بمراتب فوق و با توجه بسایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصا که متهم در آن نیز سهیم بوده باشد نمیتواند از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا باشد و چون عمل انتسابی متهم بفرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد جنبه جزائی و دارای وصف حقوقی است بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده بدوی و تجدید نظر خواسته و بلحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و صرفنظر از اعلام گذشت شاکی بشرح صورت مجلس تنظیمی در شعبه 7 دادگاه عمومی کرج که در آن باین پرونده نیز اشاره شده است اعتراضات آقای وکیل متهم را دارد دانسته با فسخ دادنامه بدوی حکم برائت متهم را از بزه انشا صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی موسوی
مستشار دادگاه - حبیب‎اله حبیبی

بتاریخ : 4/2/74 دادنامه : 4/2/74 - 23 کلاسه پرونده : 73/2/166 ک
شاکی : سیدسجاد… به وکالت از آقای حمید… بنشانی کرج… - محسن… بنشانی تهران…
متهم : رحیم… فرزند نقی با وکالت آقای حسنعلی… بنشانی شهریار…
اتهام : کلاهبرداری ( فروش مالک غیر )
مرجع رسیدگی شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار
رای دادگاه
درخصوص اتهام رحیم… فرزند نقی 53 ساله اهل خوی ساکن تهران فاقد پیشینه کیفری ازاد بقید تودیع وثیقه دائر بکلاهبرداری ( فروش ملک غیر ) حسب شکایت شکاه و محتویات پرونده و قرارداد تنظیمی بدوی تاریخ تایپ شده در سه برگ متهم 5/4 دانگ از کارخانه تولیدی محصولات غذائی چشمه‎سار را شامل سه قطعه پلاکهای 261 و 232 و 233 فرعیات از 62 اصلی به شاکیان فروخته و متراژ هریک از قطعات بطور تقریبی قید و در مجموع 2173 مترمربع عرصه مورد معامله بوده است حسب اقرار متهم مبلغ هشت میلیون تومان نیز از شکاه دریافت نموده در پی استعلام از ثبت اسناد و املاک نامبرده فقط رسما مالک 250 متر مربع از پلاک 233 فرعی از 62 اصلی بوده دلیلی بر مالکیت فروشنده یا اذن مالکین رسمی در فروش مالک آنان ارائه و اقامه نگردیده با توجه به محتویات پرونده و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز و عطش با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری منطبق است نامبرده را به تحمل یکسال حبس و استرداد مبلغ هفت میلیون تومان دریافتی بشکاوه محکوم می‎نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات در مودعد مقرر قانونی قابل تجدید نظر است .
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار - قدوسی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :