جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 307 تاریخ : 29/8/74 پرونده کلاسه : 74/303
مرجع رسیدگی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
رئیس : کرامتی مستشاران : اجتهادی، برازنده‎یی
تجدید نظرخواه : آقای جواد… بنشانی تهران…
تجدید نظرخوانده : آقای حجت‎اله… بنشانی تهران…
خواسته : تجدید نظر از دادنامه 639 و 638 - 18/4/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
( الف ) خواسته تجدید نظرخواه فسخ و الغای دادنامه‎های 638 و 639 - 18/4/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند اجمالا دایر به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت دو فقره جزای نقدی پنجاه هزار ریالی بابت تصرف عدوانی و تخریب و همچنین رفع تصرف از ملک متنازع‎فیه ( بدون ذکر مشخصات دقیق آن ) است .
( 1 ) آقای حجت‎اله… در پرونده کلاسه 73/505 شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند با ارائه فتوکپی سند عادی 18/10/1362 و ضمائم آن خصوصا رای غیابی 150- 2/6/1374 دادگاه حقوقی یک سابق دماوند اجمالا عنوان داشته که دو سهم از هشتاد و چهار سهم سه دانگ پلاک 703 فرعی از 92 اصلی واقع در جابان دماوند را از آقای مقصودی خریده و در آن تصرف داشته اما آقای سیاه‎دولابی مبادرت به پی‎کنی و تهیه آثار تصرف نموده که تقاضای تعقیب و مجازات وی میشود. آقای سیاه‎دولابی دفاع نموده که حدود سه همکتار از پلاک 703/92 را مع‎الواسطه و بموجب سند عادی 18/3/1373 از آقای علی… و آقای علی‎اکبر… خریداری نموده و تصرفاتش در ملک خویش است نه در ملک غیره دادگاه بدوی بشرح تصمیم 21/4/1373 جلب نظر کارشناس را درخصوص اینکه تصرفات آقای دولابی در محدود انباری تحت تصرف وی است یا در اراضی دیگر نیز مشهود است مقتضی دانسته که کارشناس منتخب بشرح نظر به مورخ 12/5/1373 خود اقدامات متشکی‎عنه از قبیل تسطیح و فرس نهال و سنگ چینی در ملک مربوط شاکی صورت گرفته است . آقای سیاه‎دولابی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده ولی دستمزد آنان را تودیع نکرده است .
( 2 ) پرونده کلاسه 73/505 راجع به تصرف عدوانی در جریان رسیدگی بوده که آقای حجت‎اله… شکایت جدیدی در 14/1/1374 تسلیم داشته و بموجب آن بنحو خلاصه از آقای سیاه‎دولابی تحت عنوان تخریب پایه‎های آهنی و سرقت سیم‎های خاردار شکایت کرده و تعقیب وی را خواستار شده است گواهان جملگی به خراب شدن و مفقود گردیدن پایه‎ها و سیم‎ها گواهی داده اما به جز دو نفر بقیه از مرتکب تخریب و سرقت اظهار بی‎اطلاعی نموده‎آند و گواهی‎های آقای یزدان… و آقای معرفت… نیز که بعدا اظهار شده از نظر زمانی با ادعای آقای جعفری تطابق ندارد ضمنا آقای سیاه‎دولابی از آقای جعفری تحت عنوان مزاحمت شکایت کرده است .
( 3 ) شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند بموجب دادنامه تجدید نظر خواسته اولا شکایات سرقت و مزاحمت را به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام و آقای سیاه‎دولابی از اتهام سرقت و آقای جعفری از اتهام مزاحمت تبرئه گردیده‎اند اما در مورد اتهامات تصرف عدوانی آقای سیاه‎دولابی، مشارالیه بزهکار شناخته شده و مستندا بمواد 126 و 134 قانون تعزیرات به پرداخت دو فقره جزای نقدی پنجاه‎هزار ریالی جمعا به مبلغ یکصد هزار ریال محکوم گردیده است که مورد تجدید نظرخواهی آقای دولابی قرار گرفته است عمده اعتراضات آقای دولابی این است که اولا مدتهای مدیدی است که ملک متنازع‎فیه را در اختیار تصرف داشته و ثانیا نقشه‎ای را که از جانب آقای جعفری ارائه شده و مبنای نظریه کارشناس قرار گرفته قبول ندارد چون خود ساخته است .
( ب ) این دادگاه در جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی بعمل آمده مراتب زیر را مدنظر قرار میدهد :
( 1 ) در دعاوی تصرف عدوانی انتخاب طریق رسیدگی با ذینفع است که می‎تواند رسیدگی را مطابق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ( با ویژگیهای مختص آن یعنی سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و اعلام شکایت ظرف یکماه ) درخواست نماید یا تعقیب و مجازات متصرف را مطابق ماده 134 قانون تعزیرات ( با ویژگیهای مختص آن یعنی متهم قلمداد نمودن متصرف و احراز سو نیت وی به عنوان رکن معنوی جرم ) تقاضا کند که در مانحن‎فیه آقای جعفری طریق دوم را برگزیده است .
( 2 ) اگر در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 وجود سند رسمی مالکیت در جهت احراز سبق تصرفات شاکی طریقیت دارد ( مفاد ماده 5 قانون مرقوم ) و اگر فلسفه وضع قانون مزبور حفظ وضع موجود و جلوگیری از بروز اختلال در نظم تا رسیدگی ماهیتی در مرحله جداگانه بوده است در قانون تعزیرات احراز مالکیت شاکی به دلالت سند مالکیت رسمی آن مقدمه واجب برای رسیدگی به شکایت است .
( 3 ) در مانحن‎فیه آقای جعفری سند رسمی مالکیت که دلالت بر تعلق مالکیت بلامنازع ملک را به وی داشته باشد ارائه نداده و رای غیابی 150-2/6/1372 نیز صرفنظر از آنکه مشخص نیست شامل قطعه مورد اختلاف هست یا نه نمی‎تواند در مقام سند رسمی مالکیت قرار گیرد.
( ج ) با توجه بمراتب فوق چون آقای جعفری سند رسمی مالکیت را ارائه نداده لذا نمی‎تواند به عنوان ذینفع و شاکی خصوصی در این دعوی تلقی شود بنابراین دادنامه تجدید نظرخواسته از این حیث نقض و آقای سیاه‎دولابی تبرئه میگردد.
( د ) درخصوص محکومیت آقای سیاه‎دولابی به تخریب نیز با توجه به اینکه گواهی گواهان ( به جز دو نفر ) متوجه شخص محکوم‎علیه فوق نیست و آن دو نفر نیز علاوه بر اینکه منجزا اعلام گواهی نکرده‎اند لذا اساسا از نظر زمانی گواهی آنها با شکایت آقای جعفری مطابقت ندارد لذا در این قسمت نیز دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و آقای دولابی از اتهام تخریب نیز تبرئه میشود.
( ه- ) این رای که باستناد مواد مرقوم در متن و نیز مادتین 20 و 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 صادر شده قطعی است .
رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - کرامتی
مستشاران دادگاه - اجتهادی - برازنده‎پی

دادنامه شماره : 638 - 639 - 18/4/74 پرونده کلاسه 38- 74 و 505- 73 شعبه سوم
تاریخ صدور رای : 18/4/74 وقت فوق‎العاده
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند
شاکی : حجت‎اله… فرزند تقی بنشانی تهران…
متهم : جواد… فرزند علی بنشانی تهران…
اتهام : تصرف عدوانی و غیره
گردشکار : پس از وصول پرونده ثبت بکلاسه بالا و جری تشریفات قانونی در وقت فوق داداه شعبه سوم بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه : درخصوص اتهام آقای جواد… فرزند علی دائر به تصرف عدوانی و تخریب متعاقب شکایت آقای حجت‎اله… نظر به شکایت شاکی و گزارش مامورین خصوصا صورتجلسه مورخ 14/1/1374 دال بر تخریب و صورتجلسه مورخ 24/4/1373 دال بر ایجاد مستحدثات و غرس درخت و مودای شهادت و گواهان که دلالت بر سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرف متهم دارد و با توجه به نظریه کارشناس در مورخ 12/5/1373 که اشعار دارد «… اقدامات اخیر مشتکی‎عنه از قبیل تصرف و تسطیح و غرس نهال گلدانی به تعداد 43 اصله و احداث بنادر حد سنگ چین 11*10 مترمربع در محدوده قطعه سوم «قطعه 3 و 4» نقشه تفکیکی مورد مالکیت شاکی و قطعات 1 و 2 مجاور انجام گرفته است» و با توجه به اینکه متهم در مورخ 2/2/1374 به نظریه کارشناس اعتراض ولی در مهلت قانونی و با وجود ابلاغ واقعی به ایداع دستمزد هیئت کارشناسان نگردیده است و نظر به سایر قرائن موجود بزهکاریش بنظر محرز و مسلم بوده دادگاه مشارالیه را مستندا بماده 134 قانون تعزیرات بپرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی و بلحاظ تخریب پایه‎های آهنی و سیم طوری مستندا بماده 126 قانون تعزیرات بپرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و رفع تصرف در محدوده اعلامی از طرف کارشناس محکوم می‎نماید محکومیتهای مذکور با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و بلحاظ عدم سابقه کیفری موثر متهم تعیین گردیده است و درخصوص اتهام مشارالیه دائر به سرقت و اتهام آقای حجت‎اله… دائر به مزاحمت متعاقب شکایت آقای جواد… با توجه به محتویات پرونده و انکار متهمین در تمامی مراحل تحقیق نهایتا با توجه به اصل کلی برائت و فقد ادله اثباتی رای بر برائت مشارالیه در مورد اتهامات انتسابی اخیر صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه استان میباشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند - ادریسیان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
307
تاریخ تصویب :
1374/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :